Dank voor alle reacties op het interview dat Joris Luyendijk met mij Vrijwel allemaal zeer inhoudelijk en voor zover ik dat kan beoordelen, oprecht. Ik ervaar het als buitengewoon hoopgevend dat wij hier met elkaar kunnen discussiëren, van mening kunnen verschillen, zonder dat de een de ander afbrandt of karaktermoord pleegt.

Ik was van plan iedereen afzonderlijk te antwoorden maar omdat veel reacties elkaar in feite overlappen dan wel aanvullen en ik enigerlei afvlakking in mijn antwoorden wil voorkomen, wil ik zoveel mogelijk punten adresseren middels een grote uitgebreide reactie.

Dus, bij dezen.

Wat ik nu ga stemmen?

Mijn PVV-stem zal naar alle waarschijnlijkheid een voor het Forum voor Democratie worden.
Het partijprogramma sluit goed beschouwd beter aan bij mijn opvattingen over politiek dan dat van de PVV.

Ik ben het met hen eens dat de macht van het partijkartel eens en voor altijd doorbroken dient te worden. Op deze manier is een onafhankelijke beleidslijn niet vol te houden. Tevens geloof ik meer in de harde maar toch minder afstotende beleidslijnen (dan de PVV).

Immers, de realiteit laat zien dat er nu eenmaal moslims in Nederland wonen en dat de samenleving daar toch mee verder moet. De harde en veelal onbesuisde uitingen zoals het verbieden van de Koran en het rigoureus sluiten van alle moskeeën vind ik weinig constructief, laat staan uitvoerbaar.

Een bekende acteur die uitkraamde ‘waar is Volkert van de Graaf wanneer je hem nodig hebt?’
kreeg nauwelijks een reactie

Dat neemt niet weg dat ik op de PVV gestemd heb. Geert Wilders en de zijnen hebben een groot aandeel gehad in het benoemen van de gevaarlijke kanten van de islam. Dingen die voorheen onbenoemd bleven, werden nu toch bespreekbaar. Dat neemt niet weg dat ik mij ook erger aan de op hol geslagen retoriek. Kopvoddentax.

Ik heb mij eveneens geërgerd aan de selectieve verontwaardiging op links. Alle uitspraken van Geert Wilders of van andere PVV’ers werden voortdurend onder een vergrootglas gelegd en op een opgeblazen manier geadresseerd.

Toen Joop van Riessen, de onvolprezen oud politiechef, het waagde om zich tijdens een praatprogramma af te vragen waarom ‘wij Wilders niet gewoon mollen?’ en voorstelde om alle PVV’ers het land uit te mieteren, was er werkelijk nergens iets van verontwaardiging te bekennen.

En een bekende acteur die uitkraamde ‘waar is Volkert van de Graaf wanneer je hem nodig hebt?’ kreeg nauwelijks een reactie. Geen Matthijs of Twan of Jeroen die zich hieraan ergerde of zich op zijn minst over uitsprak. Welnee, tegen Wilders is alles geoorloofd.

Ik verzet mij hiertegen. Walgelijk, dit soort van eenzijdige verontwaardiging.

Waarom ik PVV stemde?

Mijn stem voor de PVV is voortgekomen uit het simpele feit dat vrijwel alle andere partijen hebben verzuimd hun werk te doen. Te lang hebben zij weggekeken bij de enorme problematiek die de islam met zich heeft meegebracht. Overal, zowel sociaal maatschappelijk, demografisch als geografisch, schuurt en wringt deze religie.

Zelfs bij de toch redelijk gekuiste berichtgeving door veel van onze media kan het niemand ontgaan dat dit geloof voor zichtbare problemen zorgt. De werkelijke omvang van islamgerelateerd geweld is vele malen groter dan media laten zien. Een gevaarlijke tendens, naar mijn mening.

De islam kent vervolgens een aantal grote ingebouwde remmingen. Het simpele feit dat de Koran op diverse plekken aangeeft het eeuwige en onveranderlijke woord van Allah te zijn brengt al een enorm probleem met zich mee. Het is voor de gemiddelde moslim, en helaas is de ongeletterdheid in de moslimwereld onevenredig hoog, schier onmogelijk om enige verandering voor te stellen. Kritiek is verder nagenoeg uit den boze.

Daarnaast heeft de zogenoemde Tafsir, de koranexegese, een aantal zeer belemmerende denkbeelden opgeleverd. Een daarvan is de aan Mohammed toegeschreven uitspraak dat Allah zijn gemeente nooit zou laten instemmen met een dwaling.

U voelt hem al aankomen: dat gaat mis. Het is niet voor niets dat er leraren in islamitische landen uit ramen zijn gegooid vanwege het feit dat zij opperden dat de Hadith toch echt verzamelingen van menselijke overleveringen waren en derhalve op zijn minst betwistbaar waren.

Nog een belemmerende tekst is het feit dat de Koran stelt dat Allah zich van dag tot dag bezighoudt met het leven in alle hoedanigheden. Je hoeft dus goedbeschouwd verrekt weinig zelf te ondernemen, want de feitelijke uitkomst ligt bij Allah.

Nog iets: de Koran stelt duidelijk dat alles in voor iedereen begrijpelijk Arabisch is geschreven. Toch zijn sommige teksten volslagen onbegrijpelijk. Veel Westerse koranvorsers, bijvoorbeeld Christoph Luxenberg, hebben wel geopperd dat sommige teksten veel begrijpelijker zouden zijn als hiervoor de zogenaamde Aramese variant zou worden gehanteerd. Punt is: met geen mogelijkheid komt deze overweging binnen bij de islamitische geleerden, alleen al vanwege het feit dat de Koran zelf zegt dat de tekst geheel en al Arabisch is.

Dat is ook de reden dat veel islamitische landen maar beperkt tot helemaal geen etymologisch onderzoek laten plaatsvinden. Er zou immers eens iets van kruisbestuiving met andere talen kunnen worden vastgesteld. Aramees, de taal van het toenmalig Midden-Oosten, wordt derhalve geheel buitengesloten.

Als laatste wijs ik u op het bizarre verschijnsel Takiya. Stel u eens voor: een stelsel van leefregels dat zich te midden van uw eigen leefwereld heeft gevestigd. En dat systeem kent dan een regel, namelijk Takiya, dat men mag liegen, bedriegen, insinueren, wat dan ook, zolang het datzelfde systeem, dus de islam, maar ten goede komt. Zo wordt samenleven wel erg ingewikkeld.

Ben ik dan anti-religie?

Verder wil ik duidelijk maken dat ik niet anti-religie ben. Ik erken dat met name de christelijke beleving ondanks alle ellende voor heel veel goeds heeft gezorgd. Ik noem de bewustwording van de Bijbeltekst dat alles dat u voor de minste onder ons heeft gedaan u voor mij (Jezus) hebt gedaan. Deze gedachte heeft ertoe geleid dat in het Westen een steeds sterker wordende beweging ontstond die heeft geleid tot het afschaffen van die mensonterende slavernij. Dat zijn zaken die wij niet mogen vergeten.

Zo blijf je in een cirkel redeneren. Vandaar mijn agnost-zijn

Dat neemt niet weg dat ik geen enkele plausibele reden kan verzinnen waarom er een God zou bestaan. De mens is een teleologisch wezen. Oorzaken worden overal in gezocht en gevonden. Alles moet toch op de een of andere manier een doel hebben. Dat leidt algauw tot een schepper. Maar wie heeft dan die schepper weer gemaakt? Zo blijf je in een cirkel redeneren. Vandaar mijn agnost-zijn.

Dat de christelijke wereld zich anti-wetenschap heeft opgesteld, is ook maar ten dele waar. Het vaak aangehaalde conflict van Galilei met Paus Urbanus had anders kunnen lopen als Galilei niet de draak had gestoken met zijn figuur Simplicio.

Waarom ik nog meer PVV stemde?

Maar goed, dit terzijde. Ik stem of stemde niet alleen PVV vanwege de islamstandpunten.
Ook door de huidige EU heb ik grote moeite met andere partijen. Veel ongekozen bestuurders die zich als de nieuwe adel zijn gaan gedragen.

Recent nog, die toestand met de pensioenen van EU-medewerkers. Het EU-pensioenfonds doet het vele malen slechter dan de Nederlandse fondsen. Haalt op geen mogelijkheid de Nederlandse norm en aldus wordt er een paar honderd miljoen gereserveerd om de pensioenen veilig te stellen. En dat bovenop de toch al buitensporig hoge salarissen en emolumenten.

Het had bij de EEG moeten blijven en zelfs dan was het geen sinecure geweest. De uitbreiding is ons door de strot geduwd en eigenlijk is er nauwelijks nog een weg terug.

De euro dan. De validatie van onze munt is slecht uitgevoerd waardoor de Nederlanders er veel op achteruit zijn gegaan. Het is sowieso een slecht doorwrocht plan geweest omdat er geen rekening gehouden is met de verschillende uitgavendisciplines.

Voor Griekenland is het feit dat hun munt nu niet kan devalueren een regelrechte ramp. De hulp die is geboden is voornamelijk ten goede gekomen aan Duitse en Franse banken terwijl de Griekse burger er nagenoeg niets van merkt. Natuurlijk hebben de Grieken boter op hun hoofd gehad, maar wij, de EU, hebben die idiotie gefaciliteerd en daarvoor is en wordt niemand ter verantwoording geroepen.

Daarbij bespeur ik veel spierballentaal bij de ongekozen EU-bestuurders. Gedoe met Rusland terwijl ik ervoor zou pleiten om juist met de Russen tot meer samenwerking te komen. Begrijp mij goed, Poetin en de zijnen zijn geen lekkere jongens, maar zij zijn daarin bepaald niet de enigen.

Hoe dan ook, de EU-toestand komt mij voor als een tourbus op weg naar Parijs. Halverwege wijst een passagier de chauffeur op de borden Dortmund en Düsseldorf waarop de chauffeur alleen nog meer gas gaat geven. Dat kan niet anders dan tot rampspoed leiden. Wat mij betreft terug naar de tekentafel. Eerst maar weer eens de oude vertrouwde EEG. De euro herzien. Kan helaas niet anders.

Waar ik de ‘westerse ziekte’ nog meer terugzie?

Ik ben zeer verontrust inzake de huidige graaicultuur. De aandelenmachine is verworden tot een platvloers winstmodel waar het er helemaal niet meer toe doet of een bedrijf op wat langere termijn nog levensvatbaar blijft.

Echt, de westerse ziekte. De gekte rondom de kwartaalcijfers is rampzalig. Marktdenken in de zorg? Marktdenken dan ook bij de ordehandhaving? De politie en het leger?

De omvang en de daaraan gekoppelde gulzigheid maakt dat iedereen maar pakt wat hij of zij pakken kan

Wat een waanzin. De bankiers, die er een zooitje van hebben gemaakt. Vervolgens moest de boel met geld van u en mij worden rechtgezet. Tegelijkertijd hebben de heren en dames hier niets van geleerd en gaan zij gewoon door met hun walgelijke zelfverrijking.

Ik moet echter bekennen dat het verder gaat dan alleen de bestuurders van grote bedrijven.
Er is een soort van algemene gulzigheid geslopen in de wereld. Een T-shirt voor 2 euro? Daarvan kan iedereen toch wel begrijpen dat dat niet kan, dat daar iets helemaal fout zit?

Korting. Uitverkoop of liever gezegd SALE zijn sleutelbegrippen geworden waar iedereen inmiddels aan meedoet. Van hoog tot laag staat het eigen voordeel voorop. Alles moet goedkoop, terwijl sommige dingen gewoon een intrinsieke waarde hebben.

Daar is op zich niets mis mee, maar de omvang en de daaraan gekoppelde gulzigheid maakt dat iedereen maar pakt wat hij of zij pakken kan. Dat is dus de vertaling van hetgeen wij nu dagelijks zien.

Wat ik van links vind?

En dan, ik ben links opgevoed. Maar inmiddels ben ik dat niet meer. Ik herken mij helemaal niet in het door mij genoemde Nieuwe Links. Er is een zekere aanmatigheid in geslopen. Gewelddadig zelfs. Kijk maar eens naar al die nobele lieden en hun protesten.

Ik bespeur zelfs iets van fascistische trekjes in het nieuwe links. Immers, je mag van alles vinden zolang het maar aansluit bij hun vastomlijnde denkbeelden. Uiterst frustrerend, wat mij betreft.

Iemand opperde mijn vreemde relatie tussen bewondering voor Ferdinand Domela Nieuwenhuis en de afkeer van de islam. Nou, mag ik dan de vijf k’s van Domela Nieuwenhuis aanhalen? K van kazerne, koningshuis, kroeg, kapitaal en: de K van kerk. De islam is ook religie en zou volgens diezelfde meetlat beoordeeld moeten worden. Ergo, geen dispuut met Ferdinand!

Tot slot: dank!

Ik weiger om mee te doen aan die golf van zelfbevlekking waar het Westen momenteel onder te lijden heeft. Ik sluit mijn ogen geenszins voor de slechte dingen die hebben plaatsgevonden, maar sluit ze evenmin voor de vele goede zaken die het heeft voortgebracht.

En dat zijn er toch heel, heel erg veel. Het Westen lijkt nu overal wel op de een of andere manier schuldig aan te zijn. Dat is niet zo. Al met al is er ongelooflijk veel goeds tot stand gebracht. En ik ben ervan overtuigd dat het hoe dan ook steeds beter zal gaan.

Ik dank iedereen voor de aandacht en spreek de hoop uit dat wij er samen uit gaan komen.

Reageren? Dat kan onder dit begeleidende stuk:

Wat me opviel aan de tweede potentiële PVV-stemmer die ik sprak Het is alsof we het verleerd zijn: zonder ruzie een gesprek voeren over onze politieke verschillen. Daarom sprak ik een mogelijke PVV-stemmer. Wat vinden jullie van zijn verhaal? Lees hier de begeleidende column

Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven van dit initiatief? Wil je als eerst horen wanneer mijn nieuwe boek er is? Schrijf je dan in voor mijn mail Lees verder Tegelijkertijd met Kunnenwepraten.nl verschijnt het gelijknamige boek, dat uitkomt bij uitgeverij Atlas Contact. Lees er hier meer over