Spring naar inhoud

Over cookies, privacy en auteursrechten

Hier vind je alle rechten, voorbehouden en verklaringen op een rij. Mocht je nog vragen hebben, mail ons dan op post@decorrespondent.nl.

Algemene voorwaarden

Welkom op het digitaal journalistieke medium van de Correspondent B.V., gevestigd op Barentszplein 7, 1013 NJ te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57208646. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die De Correspondent aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen De Correspondent en jou. De Correspondent behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door gebruik te maken van de digitale diensten van De Correspondent stem je in met de algemene voorwaarden.

Dienst

De Correspondent biedt kwaliteitsjournalistiek aan (onder andere: reportages, columns en interviews) via haar website (www.decorrespondent.nl - de Website) en andere digitale en niet-digitale kanalen (de Dienst). De Dienst is beschikbaar voor iedereen die een lidmaatschap afsluit (hierna het Lidmaatschap, en zij die een Lidmaatschap hebben (hierna een Lid of de Leden). Als Lid krijg je onbeperkt toegang tot de Dienst. Niet-leden kunnen de content alleen zien als leden of correspondenten deze met hen delen.

Lidmaatschap

Via de Website kun je een Lidmaatschap aanvragen en krijg je volledige toegang tot de Dienst. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van jouw inloggegevens. Als je je gegevens verliest of het vermoeden hebt dat inbreuk is gemaakt op je account, laat het dan direct weten. De Correspondent heeft het recht een verzoek tot Lidmaatschap te weigeren.

Toegangscode

Na de aanvraag van een Lidmaatschap kun je met je zelfgekozen wachtwoord inloggen. Daarna kun je volledig gebruik maken van de Dienst. Het Lidmaatschap is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is dan ook niet toegestaan je wachtwoord aan derden te verstrekken. De Correspondent heeft het recht om na verzending een wachtwoord te annuleren.

Prijs en betaling

Wanneer je een Lidmaatschap aanvraagt, ontvang je automatisch per mail een bevestiging (let op je spambox). De Correspondent heeft het recht om de prijs van het Lidmaatschap te wijzigen, maar zal bij een eventuele prijsverhoging leden hiervan op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden het lidmaatschap te beëindigen. Betaling dient via de online betaalservice te geschieden. Wanneer je een Lidmaatschap aanvraagt krijg je de keuze per maand of per jaar te betalen. Als je per maand betaalt, wordt het bedrag maandelijks afgeschreven tegen het op dat moment geldende tarief. Als je per jaar betaalt, wordt het lidmaatschapsgeld jaarlijks afgeschreven tegen het op dat moment geldende tarief. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft De Correspondent het recht het Lidmaatschap op te schorten, te ontbinden en toegang tot de Dienst te staken.

Duur en beëindiging

Het Lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Als je per maand betaalt, kun je het Lidmaatschap op ieder gewenst moment opzeggen door een e-mail te sturen naar onze redactiemanager, het Lidmaatschap wordt dan op de laatste dag van die maandperiode beëindigd. Een maandperiode loopt van de dag dat je lid bent geworden tot diezelfde dag de maand erop. Als je per jaar betaalt kun je na het eerste jaar op ieder gewenst moment opzeggen door een e-mail te sturen naar onze redactiemanager. Reeds betaald lidmaatschapsgeld wordt dan naar evenredigheid teruggestort. De Correspondent heeft het recht je Lidmaatschap te blokkeren of te beëindigen als wordt vermoed dat je niet voldoet aan deze gebruiksovereenkomst. Cadeaulidmaatschappen en proeflidmaatschappen worden niet automatisch verlengd.

Aansprakelijkheid

De Correspondent is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Dienst mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van De Correspondent. Je erkent dat De Correspondent een auteursmedium is dat (derhalve) subjectieve informatie bevat. Hoewel De Correspondent zich inspant om juiste en kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken, garanderen wij niet dat informatie via de Dienst juist is. De Correspondent is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke (eventuele) onjuistheden.

Privacy

De Correspondent vindt privacy belangrijk. Wij behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Correspondent verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van het Lidmaatschap mogelijk te maken en in dit verband met je te communiceren. De Correspondent zal de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij (a) je hiermee akkoord bent gegaan, (b) dit met het oog op het hiervoor genoemde doel noodzakelijk is of (c) als De Correspondent daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak. Meer weten? Zie dan het privacybeleid van De Correspondent.

Licentie

Als je content via de Dienst deelt (bijvoorbeeld: in de bijdragen onder een artikel), dan geef je De Correspondent een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins voor journalistieke doeleinden te gebruiken.

Intellectuele Eigendomsrechten

Op alle inhoud en opmaak (zoals o.a. teksten, foto's, beeldmateriaal en andere creaties) van de Dienst rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Correspondent niet toegestaan (delen van) de Dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren. Wil je een artikel overnemen of aankopen? Neem dan contact op via de contactpagina.

Gebruik

Als voorwaarde voor het gebruik van de Dienst, ga je ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via De Correspondent aan te bieden die:

a) racisme, geweld of haat bevorderen;

b) vals of misleidend zijn;

c) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten;

d) privacyrechten schenden;

e) inbreuk maken op enige wet- of regelgeving.

f) imiteert of verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit;

g) niet-openbare of beveiligde gebieden van de Dienst betreedt;

h) virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt;

i) de kwetsbaarheid van de Dienst of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie.

De Correspondent behoudt zich het recht je bijdragen te verwijderen danwel je de reactie-mogelijkheid te ontnemen als we je reacties niet aan bovenstaande richtlijnen vinden voldoen of als je het journalistieke proces op welke manier dan ook hindert.

Vrijgeven van informatie

De Correspondent heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) de gebruiksovereenkomst te handhaven.

Klachtenregeling

We doen onze uiterste best onze Leden tevreden te stellen. Mocht je een klacht hebben, dan horen we dat graag. Stuur je klacht zo volledig mogelijk via de contactpagina. Je klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst behandeld.

Geschillen

Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.