Spring naar inhoud

Over cookies, privacy en auteursrechten

Hier vind je alle rechten, voorbehouden en verklaringen op een rij voor zowel De Correspondent als ons boekenlidmaatschap. Mocht je nog vragen hebben, mail ons dan op post@decorrespondent.nl.
Algemene voorwaarden

Welkom op het digitaal journalistieke medium van de Correspondent B.V., gevestigd op Barentszplein 7, 1013 NJ te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57208646. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die De Correspondent aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen De Correspondent en jou. De Correspondent heeft het recht de voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. Na een doorgevoerde wijziging zal De Correspondent de aangepaste voorwaarden toesturen die vanaf dat moment zullen gelden. Door gebruik te maken van de digitale diensten van De Correspondent stem je in met de algemene voorwaarden.

Dienst

De Correspondent biedt kwaliteitsjournalistiek aan (onder andere: reportages, columns en interviews) via haar website (www.decorrespondent.nl - de Website) en andere digitale en niet-digitale kanalen (de Dienst). De Dienst is beschikbaar voor iedereen die een lidmaatschap afsluit (hierna het Lidmaatschap, en zij die een Lidmaatschap hebben (hierna een Lid of de Leden). Als Lid krijg je onbeperkt toegang tot de Dienst. Niet-leden kunnen de content alleen zien als leden of correspondenten deze met hen delen.

Maand Lidmaatschap, Jaar Lidmaatschap, Twee jaar Lidmaatschap

Via de Website kun je een Lidmaatschap aanvragen en krijg je volledige toegang tot de Dienst. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van jouw inloggegevens. Als je je gegevens verliest of het vermoeden hebt dat inbreuk is gemaakt op je account, laat het dan direct weten. De Correspondent heeft het recht een verzoek tot Lidmaatschap te weigeren.

Toegangscode

Na de aanvraag van een Lidmaatschap kun je met je zelfgekozen wachtwoord inloggen. Daarna kun je volledig gebruik maken van de Dienst. Het Lidmaatschap is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is dan ook niet toegestaan je wachtwoord aan derden te verstrekken. De Correspondent heeft het recht om na verzending een wachtwoord te annuleren.

Prijs en betaling

Wanneer je een Lidmaatschap aanvraagt, ontvang je automatisch per mail een bevestiging (let op je spambox). De Correspondent heeft het recht om de prijs van het Lidmaatschap te wijzigen, maar zal bij een eventuele prijsverhoging leden hiervan op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden het lidmaatschap te beëindigen. Betaling dient via de online betaalservice te geschieden. Je kunt kiezen uit een Maand, een Jaar of een Twee jaar Lidmaatschap. Als je kiest voor een Maand Lidmaatschap, wordt het lidmaatschapsgeld vanaf het ingaan van het Lidmaatschap maandelijks afgeschreven tegen het op dat moment geldende tarief. Als je kiest voor een Jaar Lidmaatschap, wordt het lidmaatschapsgeld vanaf het ingaan van het Lidmaatschap jaarlijks afgeschreven tegen het op dat moment geldende tarief. Als je kiest voor een Twee jaar Lidmaatschap, wordt het lidmaatschapsgeld vanaf het ingaan van het Lidmaatschap tweejaarlijks afgeschreven tegen het op dat moment geldende tarief. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft De Correspondent het recht het Lidmaatschap op te schorten, te ontbinden en toegang tot de Dienst te staken.

Duur en beëindiging

Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor de overeengekomen duur en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd tenzij wij met jou uitdrukkelijk een nieuwe duur voor bepaalde tijd overeenkomen. Als je een Maand Lidmaatschap kiest betaal je per maand en kun je na verloop van een maand bij stilzwijgende verlenging op ieder gewenst moment opzeggen door een e-mail te sturen naar ons ledenteam, het Maand Lidmaatschap wordt dan op de laatste dag van die maandperiode beëindigd. Een maandperiode loopt van de dag dat je lid bent geworden tot diezelfde dag de maand erop. Als je een Jaar Lidmaatschap kiest betaal je per jaar en kun je bij stilzwijgende verlenging na het eerste jaar op ieder gewenst moment opzeggen door een e-mail te sturen naar ons ledenteam. Reeds betaald lidmaatschapsgeld wordt dan naar evenredigheid teruggestort waarbij een opzegtermijn van een maand wordt aangehouden. Als je een Twee jaar Lidmaatschap kiest betaal je per twee jaar en kun je na de eerste twee jaar bij stilzwijgende verlenging op ieder gewenst moment opzeggen door een e-mail te sturen naar ons ledenteam. Reeds betaald lidmaatschapsgeld wordt dan naar evenredigheid teruggestort waarbij een opzegtermijn van een maand wordt aangehouden. De Correspondent heeft het recht je Lidmaatschap te blokkeren of te beëindigen als wordt vermoed dat je niet voldoet aan deze gebruiksovereenkomst. Cadeaulidmaatschappen en proeflidmaatschappen worden niet automatisch verlengd.

Aansprakelijkheid

De Correspondent is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Dienst mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van De Correspondent. Je erkent dat De Correspondent een auteursmedium is dat (derhalve) subjectieve informatie bevat. Hoewel De Correspondent zich inspant om juiste en kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken, garanderen wij niet dat informatie via de Dienst juist is. De Correspondent is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke (eventuele) onjuistheden.

Privacy

De Correspondent vindt privacy belangrijk. Wij behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Correspondent verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van het Lidmaatschap mogelijk te maken en in dit verband met je te communiceren. De Correspondent zal de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij (a) je hiermee akkoord bent gegaan, (b) dit met het oog op het hiervoor genoemde doel noodzakelijk is of (c) als De Correspondent daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak. Meer weten? Zie dan het privacybeleid van De Correspondent.

Licentie

Als je content via de Dienst deelt (bijvoorbeeld: in de bijdragen onder een artikel), dan geef je De Correspondent een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins voor journalistieke doeleinden te gebruiken.

Intellectuele Eigendomsrechten

Op alle inhoud en opmaak (zoals o.a. teksten, foto's, beeldmateriaal en andere creaties) van de Dienst rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Correspondent niet toegestaan (delen van) de Dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren. Wil je een artikel overnemen of aankopen? Neem dan contact op via de contactpagina.

Gebruik

Als voorwaarde voor het gebruik van de Dienst, ga je ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via De Correspondent aan te bieden die:

a) racisme, geweld of haat bevorderen;

b) vals of misleidend zijn;

c) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten;

d) privacyrechten schenden;

e) inbreuk maken op enige wet- of regelgeving.

f) imiteert of verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit;

g) niet-openbare of beveiligde gebieden van de Dienst betreedt;

h) virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt;

i) de kwetsbaarheid van de Dienst of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie.

De Correspondent behoudt zich het recht je bijdragen te verwijderen danwel je de reactie-mogelijkheid te ontnemen als we je reacties niet aan bovenstaande richtlijnen vinden voldoen of als je het journalistieke proces op welke manier dan ook hindert.

Vrijgeven van informatie

De Correspondent heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) de gebruiksovereenkomst te handhaven.

Klachtenregeling

We doen onze uiterste best onze Leden tevreden te stellen. Mocht je een klacht hebben, dan horen we dat graag. Stuur je klacht zo volledig mogelijk via de contactpagina. Je klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst behandeld.

Geschillen

Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Algemene voorwaarden Boekenlidmaatschap

Welkom als Boekenlid van De Correspondent Uitgevers. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Correspondent Uitgevers B.V. gevestigd te Amsterdam, op het Barentszplein 7, 1013 NJ, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72234180 (“De Correspondent Uitgevers”) en het Boekenlidmaatschap van De Correspondent Uitgevers zoals omschreven op decorrespondent.nl/boekenlidmaatschap (het “Boekenlidmaatschap”).

Deze algemene voorwaarden en de voorwaarden voor het Boekenlidmaatschap kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen je over dergelijke wijzigingen informeren via het e-mailadres dat je hebt opgegeven tijdens de aanmelding voor het Boekenlidmaatschap. Als je een wijziging niet accepteert, verzoeken we je ons daarvan binnen vier weken te informeren via een e-mail aan post@decorrespondent.nl. In dat geval kunnen wij, naar eigen goeddunken, beslissen om het Boekenlidmaatschap op te zeggen of om het Boekenlidmaatschap onder de ongewijzigde voorwaarden voort te zetten. Als je ons niet tijdig informeert dat je de wijzigingen van de voorwaarden niet aanvaardt, word je geacht de wijzigingen te hebben aanvaard en ben je daar onvoorwaardelijk aan gebonden.

Het Boekenlidmaatschap, prijzen en betalingen

De voorwaarden van het Boekenlidmaatschap zijn beschreven op decorrespondent.nl/boekenlidmaatschap.

Het Boekenlidmaatschap wordt afgesloten en beheerd via www.decorrespondent.nl (de “Website”). Het Boekenlidmaatschap start op het moment dat je je via de Website aanmeldt.

Het Boekenlidmaatschap is alleen bedoeld voor het eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik.

De Correspondent Uitgevers heeft het recht een verzoek tot een Boekenlidmaatschap te weigeren als het voorziet dat degene die zich aanmeldt zich niet zal houden aan de voorwaarden ervan of er misbruik van zal maken.

Wanneer je een Boekenlidmaatschap aanvraagt, ontvang je automatisch per mail een bevestiging (let ook op je spambox).

Wanneer je een Boekenlidmaatschap aanvraagt, betaal je het eerste boek en/of e-book dat je op basis van het Boekenlidmaatschap aanschaft (een “Boek”) direct via de online betaalservice op de Website en geef je ons toestemming om alle Boeken in de toekomst via automatische incasso te incasseren. De prijs kan per boek en dus per incasso verschillen, ook daar geef je vooraf toestemming voor.

We sturen de Boeken naar het door jou opgegeven (e-mail)adres.

Bij het ontbreken van een tijdige betaling heeft De Correspondent Uitgevers het recht het Boekenlidmaatschap op te schorten, te ontbinden en toegang tot het Boekenlidmaatschap te staken.

Account en gegevens

Jij bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het Boekenlidmaatschap onder jouw account.

Het is jouw verantwoordelijkheid dat de door jou opgegeven (contact)gegevens correct, actueel en volledig zijn. In geval van een verandering van de door jou opgegeven gegevens (zoals door een verhuizing) verzoeken we je je gegevens aan te passen in jouw account of de wijziging per e-mail aan ons door te geven via post@decorrespondent.nl. Als de door jou opgegeven gegevens niet correct, actueel of volledig zijn en een Boek daardoor niet bij jou wordt afgeleverd, kan dat De Correspondent Uitgevers niet worden toegerekend.

Je zal jouw gebruikersnaam en wachtwoord en andere identificatiemiddelen geheimhouden en zal niet toestaan dat iemand anders jouw gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatiemiddelen gebruikt.

Als je je gegevens verliest of het vermoeden hebt dat inbreuk is gemaakt op je account, laat het dan direct weten door een e-mail te sturen naar post@decorrespondent.nl.

De Correspondent Uitgevers is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het ongeoorloofde gebruik, met of zonder jouw medeweten, van jouw gebruikersnaam, wachtwoord en/of andere identificatiemiddelen.

Privacy

De Correspondent vindt privacy belangrijk. Wij behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Algemene verordening gegevensbescherming. Meer weten? Zie dan het privacybeleid van De Correspondent.

Klachtenregeling

We doen ons uiterste best onze Boekenleden tevreden te stellen. Mocht je een klacht hebben, dan horen we dat graag. Stuur je klacht zo volledig mogelijk naar post@decorrespondent.nl. Je klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst beantwoord aan het correspondentieadres dat je in de klacht hebt vermeld.

Garantie

Als je een Boek hebt ontvangen dat een mankement bevat (bijvoorbeeld een beschadiging of vergelijkbare gebreken), verzoeken we je dit via een e-mail aan post@decorrespondent.nl aan te geven. We zullen je in dat geval mogelijk vragen het gebrek te laten zien en zorgen ervoor dat het gebrekkige Boek kosteloos wordt vervangen, eventueel nadat je het eerder ontvangen Boek hebt teruggestuurd.

Duur, beëindiging, herroeping en opschorting

Het Boekenlidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.

Je kunt het Boekenlidmaatschap op ieder gewenst moment zonder opgave van redenen opzeggen in jouw account of door een e-mail te sturen naar post@decorrespondent.nl onder vermelding van jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Het Boekenlidmaatschap wordt dan per direct stopgezet.

Als op het moment van jouw opzegging een Boek naar je is verstuurd maar je dat nog niet hebt ontvangen, of als je in de periode van veertien dagen voor jouw opzegging een Boek hebt ontvangen, dan verzoeken we je dat Boek direct (onbeschadigd) aan ons te retourneren. De kosten van de terugzending zijn voor jou. We betalen je de aankoopsom voor het geretourneerde Boek terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke betaling hebt gedaan. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij het Boek hebben teruggekregen, of tot je hebt aangetoond dat je het Boek hebt teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst plaatsvindt. Voor de terugbetaling zullen wij geen kosten in rekening brengen.

Als je het Boekenlidmaatschap niet wilt opzeggen, maar je alleen een ontvangen Boek niet wilt houden, geldt ook het hiervoor beschreven proces rondom retournering en terugbetaling.

Het hiervoor bepaalde met betrekking tot het terugsturen van Boeken geldt niet ten aanzien van e-books. Als je een e-book hebt gekocht, stem je ermee in dat je geen recht hebt om dat terug te sturen en/of geen recht hebt op terugbetaling van de aankoopsom.

Zonder afbreuk te doen aan andere rechten die De Correspondent Uitgevers mogelijk heeft, geeft het niet naleven van de voorwaarden voor het Boekenlidmaatschap (inclusief deze algemene voorwaarden), of het misbruik maken daarvan, De Correspondent Uitgevers het recht om jouw verdere gebruik van het Boekenlidmaatschap op te schorten of te beëindigen, zonder dat je daardoor het recht krijgt op enige vergoeding.

Overig

Als een of meer bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, zullen de overige voorwaarden daardoor niet worden beïnvloed. We zullen in dat geval een of meer nieuwe bepalingen met jou overeenkomen die in aard en strekking de oorspronkelijke bepaling of bepalingen zo dicht mogelijk benaderen. Als wij geen vervangende bepaling afspreken, worden de nietige, ongeldige of niet uitvoerbare bepalingen geacht te zijn vervangen door de wettelijke regelingen die de aard en strekking van de oorspronkelijke bepaling of bepalingen zo dicht mogelijk benaderen.

Geschillen

Op deze algemene voorwaarden en het Boekenlidmaatschap is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Nederlands internationaal privaatrecht. Geschillen die niet tussen ons worden opgelost kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank.