De Correspondent leest voor
Josta van Bockxmeer - Het tijdperk van huizen kopen, kopen, kopen is voorbij
SoundCloud

Als het om wonen gaat, lijkt het wel of de verkiezingsprogramma’s door één persoon zijn geschreven.

‘Wij kiezen [...] voor volkshuisvesting. Voor mensen boven markt’,

De reden voor de crisis op de woningmarkt is ‘pijnlijk eenvoudig’, zegt het CDA:

‘De huidig tijd vraagt [...] opnieuw om ingrijpen door de rijksoverheid’,  

Natuurlijk, er zitten echt wel verschillen tussen de partijen. Maar de overeenkomst is opvallend: bijna allemaal willen ze de markt minder macht geven, en de overheid juist meer. Het is herkenbaar van debatten op andere terreinen: minder nadruk op efficiëntie in de zorg, hogere lonen voor leraren, minder flexwerk in de postbezorging. Als het om sociaal-economische onderwerpen gaat,

Radicale breuk met het verleden

Het eensgezinde afscheid van de markt als oplossing voor de woningnood is een radicale breuk met het beleid van de afgelopen veertig jaar. Markt, markt, markt, was het devies.

Waren er in de decennia vlak na de Tweede Wereldoorlog nog hoge subsidies beschikbaar voor sociale woningbouw, tijdens de werd dat te duur. Het kabinet besloot daarom het eigenwoningbezit te bevorderen. Op die manier zouden mensen minder afhankelijk zijn van overheidssteun, en waren er minder sociale huurwoningen nodig. 

Had in 1971 nog 35 procent van de Nederlandse huishoudens een eigen huis, vijftig jaar later is dat 58 procent

Er kwamen soepelere regels voor hypotheken, en die het lenen van geld Het gevolg: het aantal huiseigenaren nam snel toe. Had in 1971 nog 35 procent van de Nederlandse huishoudens een eigen huis, vijftig jaar later is dat Succesvol beleid, zou je zeggen. 

Maar dat eigenwoningbezit had ook een keerzijde. Door het uitblijven van subsidies Tegelijk stegen de huizenprijzen explosief. In 2019 waren huizen

De gevolgen van die ontwikkeling merken we nu. Vooral jongeren kunnen moeilijk op eigen kracht een huis kopen. In stedelijke regio’s zoals Amsterdam en Utrecht – en er zijn In de vrije sector zijn veel huurders  

Niet voor niets is, na de gezondheidszorg, de woningmarkt

Geld lenen nog makkelijker maken zal niet helpen. Dat maakt huizen waarschijnlijk alleen maar duurder. Ook nieuwbouw biedt niet zomaar een oplossing. Er zit gemiddeld

En er speelt nog iets. Omdat de huizenprijzen zo hoog zijn, en de vraag nog steeds stijgt, zijn ook nieuwe huizen al snel Bovendien kapen beleggers de huizen weg voor de neus van starters.

Vandaar dat zich een nieuwe consensus aftekent in de politiek. Wie de verkiezingsprogramma’s leest, ziet in eerste instantie dat partijen een simpele oplossing voor de crisis voorstellen: Maar als je beter kijkt, zie je dat er nóg een oplossing verborgen zit in de partijstandpunten. Een die fundamenteler is. Om het woningtij te keren, moet de macht van de markt worden gebroken. Om dat te bereiken, moeten er naar verhouding minder koophuizen komen.

Uit de serie Room Portraits van Menno Aden

Huiseigenaren sterker belasten, huurders juist minder

Maar hoe krijg je het aantal koophuizen omlaag? De meest effectieve manier is simpelweg door het kopen van een huis zwaarder te belasten. deed daar begin dit jaar een voorstel voor. Schaf de hypotheekrenteaftrek af

Op dit moment valt het eigen huis in box 1, de inkomstenbelasting. Huiseigenaren berekenen de geschatte inkomsten uit hun woning, het eigenwoningforfait. Of in simpelere taal: de huur die je had betaald als je het huis niet had gekocht. Van dat bedrag trekken huiseigenaren de hypotheekrente weer af. De hypotheekrente is meestal hoger dan het eigenwoningforfait, waardoor een negatief bedrag overblijft. Het inkomen waarover huiseigenaren belasting moeten betalen, valt daardoor lager uit. 

Maar als het aan DNB ligt, valt het eigen huis in de toekomst onder box 3, de vermogensbelasting. De belastingvoordelen via de hypotheekrenteaftrek vallen dan weg. De marktwaarde van het huis, geldt als vermogen. De eigenaren betalen belasting over

Als het aanbod van huurwoningen groter is dan de vraag, zullen de huren dalen, denkt DNB. Maar dat is nog maar de vraag

De effecten hiervan: in plaats van dat het kopen van een huis belastingvoordelen oplevert, kost het geld. Dat maakt een huis kopen minder aantrekkelijk ten opzichte van huren. Het draait het beleid van de afgelopen veertig jaar dus gedeeltelijk terug en Het aandeel koophuizen aan de Nederlandse woningmarkt wordt dan ook weer kleiner, wat betekent dat het aantal huurwoningen toeneemt.

DNB redeneert: als het aanbod van huurwoningen groter is dan de vraag, zullen de huren dalen. Het is maar de vraag of dat vanzelf zal gaan, omdat het woningtekort zo enorm is. DNB-president Klaas Knot zei dan ook bij Buitenhof De meeste politieke partijen stellen nog verdergaande maatregelen voor, zoals ik verderop in dit stuk laat zien.

En, niet onbelangrijk, het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek levert de staat zo’n Dat geld kan de overheid steken in bijvoorbeeld korting op de inkomstenbelasting, of in subsidie voor betaalbare huurwoningen.

Uit de serie Room Portraits van Menno Aden

Armere huiseigenaren beschermen

Bijna alle politieke partijen hebben een eigen variant van dit plan. gaat het verst: die partij heeft het DNB-voorstel min of meer letterlijk overgenomen in het verkiezingsprogramma. maar noemt de overheveling naar box 3 niet. De partij wil wel In ruil daarvoor wil D66 de inkomstenbelasting verlagen.

Dat is een radicale breuk met eerdere verkiezingsprogramma’s, toen D66 het vermogen in het eigen huis en dus als iets wat bescherming verdiende. voor herverdeling van kapitaal. Iedereen gaat er in de nieuwe plannen op vooruit door de lagere inkomstenbelasting, maar huiseigenaren met een duur huis krijgen daar op een andere plek zwaardere lasten voor terug.

GroenLinks en de PvdA zijn voorzichtiger. Zij zien ook de noodzaak van het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek, maar zijn bang dat huiseigenaren met wat minder geld in de problemen komen. Dat is hun eigen achterban. Bovendien waren het deze partijen die het de afgelopen decennia juist mogelijk wilden maken Daarom willen ze tegelijkertijd met de afbouw van de hypotheekrenteaftrek  

en de willen de hypotheekrenteaftrek behouden voor hypotheken tot 350.000 euro. Dat betekent dat huizen tot die prijs even aantrekkelijk blijven om te kopen, en dat huiseigenaren met een hypotheek tot dat bedrag geen extra belasting hoeven betalen. Een bescherming dus voor de ‘armere’ huizenkoper. 

De VVD wil de mogelijkheden om een hypotheek te nemen juist uitbreiden voor mensen die nu moeilijk aan een huis kunnen komen, zoals zzp’ers en

Toch is ook deze partij behoorlijk opgeschoven naar links. In het verkiezingsprogramma van 2012 schreven de liberalen nog expliciet dat ze het eigenwoningbezit wilden stimuleren en de hypotheekrenteaftrek wilden behouden. Nu wordt de hypotheekrenteaftrek niet meer genoemd, en pleit de VVD voor maatregelen tegen speculatie met woningen en tegen marktwerking in feite.

De PVV, die zich graag als economisch links voordoet, is als enige partij expliciet tegen de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. ‘Handen af van de hypotheekrenteaftrek’, Een behoorlijk conservatief standpunt, aangezien dat vooral huizenbezitters met een hoge hypotheek − en dus een duur huis − ten goede komt.

Uit de serie Room Portraits van Menno Aden

Minder belastingen voor woningcorporaties

Goed, minder koophuizen dus. Maar er zijn ook meer betaalbare huurwoningen nodig. Eén maatregel die er in de verkiezingsprogramma’s uit springt: bijna alle partijen willen de afschaffen, een belasting die woningcorporaties jaarlijks zo’n twee miljard euro kost. Zonder die belasting zouden ze veel meer woningen kunnen  

Het Centraal Planbureau becijferde dat de huren over de gehele linie met 6,2 procent omlaag zullen gaan als de belasting verdwijnt

De verhuurderheffing staat al jaren ter discussie. Woningcorporaties lobbyen ertegen, de oppositie heeft al vaak gepleit voor afschaffing en vorig jaar sprak ook coalitiepartij CDA Nu zijn voor een korting op de belasting,

Het Centraal Planbureau (CPB) becijferde dat het aandeel van corporatiewoningen aan de gehele woningvoorraad flink toeneemt als de belasting verdwijnt, De huren gaan dan over de gehele linie De maatregel kost de schatkist alleen wel Maar de meeste partijen kunnen die wegstrepen tegen de negen miljard besparing op de hypotheekrenteaftrek.

Uit de serie Room Portraits van Menno Aden

Woningen voor de middeninkomens

Maar dan is er nog een ander probleem: de grote groep mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om een huis te kunnen kopen. Deze mensen met een zogenoemd zijn aangewezen op de vrije huursector, maar die is in Nederland klein. 

Anders dan bij de verhuurderheffing verschillen de partijen op dit punt wel enorm van mening. Er zijn in principe drie scholen:

School 1, waartoe behoren, wil de sociale huursector groter maken, zodat ook mensen met een inkomen boven de Ook willen deze partijen woningen goedkoper maken door de WOZ-waarde niet meer of minder te laten meetellen bij het bepalen van de sociale huur. Op die manier

School 2, waartoe onder andere D66 en het CDA gerekend kunnen worden, wil woningcorporaties Dit levert maar het voordeel is dat woningzoekenden niet op een lange wachtlijst hoeven te staan om aan een huis te komen. De partijen gaan ervan uit

School 3, dat is de VVD en in mindere mate ook D66, wil Anders dan woningcorporaties is daar nog volop geld om te bouwen, want door de lage rente is vastgoed een aantrekkelijke investering. Gemeenten zien graag dat dit geld wordt ingezet voor betaalbare woningen.

Uit de serie Room Portraits van Menno Aden

Een rem op de huren in de vrije sector

Bij school 2 en 3 horen ook regels voor de huren in de vrije sector. Want maandelijkse huurlasten van 1.600 euro, daar hebben inmiddels echt alle partijen genoeg van. Een jaar geleden liet het kabinet zich nog door beleggers overhalen Dat zou nu niet meer kunnen. 

Behalve door nieuwbouw wil de VVD het aantal middenhuurwoningen ook vergroten door de sociale sector kleiner te maken

Tijdens zei zelfs de VVD ‘niet negatief’ te staan tegenover een PvdA-voorstel om de huurverhoging in de vrije sector te beperken Het CDA ging nog een stap verder: die partij kon zich voorstellen niet alleen grenzen te stellen aan de huurverhoging, maar ook aan de huur aan het begin van een contract. Daarvoor wilde het CDA

Toch heeft de VVD het marktdenken niet afgeschreven. Want behalve door nieuwbouw wil de partij het aantal middenhuurwoningen ook vergroten door de sociale sector kleiner te maken. mogen wat de liberalen betreft in de vrije sector worden verhuurd Komen er aan de ene kant sociale huurwoningen bij door de lagere belastingen, aan de andere kant verdwijnen ze weer.

Paniek onder huiseigenaren

Dat zo veel partijen deze voorstellen doen, is opvallend. Want in een land waar de meerderheid van de huishoudens een eigen woning heeft, is het een politiek risico om huizenbezit onaantrekkelijker te maken en het aantal huurwoningen juist uit te breiden. 

De Vereniging Eigen Huis stuurde nadat DNB het box 3-voorstel had gepubliceerd. Volgens de consumentenorganisatie voor huizenbezitters onderschat Knot de kosten van het hebben van een eigen huis. Huiseigenaren hoeven niet alleen de aflossing en de rente te betalen, maar hebben ook veel kosten voor het onderhoud. De vereniging vindt het logischer de huurverhogingen aan banden te leggen en zo iets tegen de hoge woonlasten te doen.

Toch is er onder kiezers iets aan het verschuiven. De prijzen zijn inmiddels zo hoog dat ook mensen met een goede baan geen huis meer kunnen kopen, zegt opiniepeiler Peter Kanne van I&O Research. En wie wel een eigen huis heeft, ziet vrienden of kinderen worstelen. ‘Het is tot mensen doorgedrongen dat dit een maatschappelijk probleem is’, zegt Kanne.

Wijzen naar beleggers, huisjesmelkers en speculerende corporatiebazen was lange tijd de norm, maar het besef lijkt door te dringen dat er fundamenteel iets moet veranderen op de woningmarkt. De nood is zo hoog geworden dat partijen het onderliggende probleem op de agenda durven te zetten. Er moet een einde komen aan de stimulering van het huizenbezit. Nu de oplossing op tafel ligt, zou een revolutie in woningenland weleens aanstaande kunnen zijn.

Over de beelden Voor de serie ‘Room Portraits’ maakte fotograaf Menno Aden tien tot duizend foto’s met een afstandsbediening vanaf het plafond en voegde deze later samen tot één portret. Het hoge standpunt transformeert de verschillende leefruimtes tot 2D-schaalmodellen die vooral als verzameling een interessant perspectief op wonen brengt. (Yara van der Velden, beeldredacteur) Bekijk meer werk van Menno Aden


Nieuwsbrief Op de hoogte blijven van mijn artikelen? Als correspondent Wonen wil ik weten hoe we goed en betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk kunnen maken. Elke twee weken stuur ik een mail waarin ik je op de hoogte houd van mijn onderzoek en artikelen. Meld je hier aan voor mijn nieuwsbrief

Lees verder:

De stille bondgenoot van rechts? Je woont erin Meer dan de helft van alle woningen in Nederland is een koophuis. En dat heeft grote gevolgen voor onze politieke voorkeuren. Want wie een huis bezit, is minder snel voor herverdeling van de welvaart. Lees of luister hier