Het zal je ongetwijfeld opgevallen zijn: het aantal miljardenplannen en compensatiepotjes vanuit de overheid zijn bijna niet meer te tellen. Allen zijn ze bedoeld om de ene na de andere crisis het hoofd te bieden.

Voorlopig sluitstuk is de ‘historische koopkrachtreparatie’ die op Prinsjesdag 2022 werd aangekondigd. Liefst Deze tijden vragen nu eenmaal om solidariteit met de meest kwetsbaren onder ons. Klinkt logisch.

Maar, als iets gerepareerd moet worden, wil dat toch ook zeggen dat er iets kapot is gegaan. Als je uitzoomt, vertellen die crises dan ook een ander verhaal: namelijk een jarenlang gebrek aan solidariteit. We stonden erbij en keken ernaar. Tot nu.

Het plakken van dure pleisters

Je hoeft niet hard te zoeken om te zien hoe de overheid op dit moment heel dure pleisters aan het plakken is op tal van crises. Een korte bloemlezing:

2019 werd het jaar genoemd waarin de onderwijscrisis En in 2021 werd er nog opgeroepen om Dat was tevens het jaar waarin de miljardeninvestering via het het licht zag.

Dat er een woningcrisis is, is geen nieuws meer. Niet alleen omdat het aantal daklozen maar evengoed omdat zowat iedereen die niet over een jubelton beschikt amper nog aan een huis kan komen. Het betekende de terugkeer van een minister voor Volkshuisvesting. En eind juni van dit jaar werden vervolgens Goed voor een investeringsimpuls van zo’n slordige

Boven: De medewerkers van Streetcornerwork overleggen over probleemjongeren in de buurt. Onder: Beleidmedewerkers van EVA en USG Restart bespreken de mogelijkheden tot samenwerken. Uit de serie ‘Crisisbestrijders’ door Henk Wildschut
Dit is geen uiting van solidariteit, maar vooral een kroniek van een aangekondigd systeemfalen

Ook wat bestaansonzekerheid betreft is er het een en ander aan de hand. Dat laat zich eigenlijk relatief simpel samenvatten: voor het eerst is er een Ook de ‘historische koopkrachtreparatie’ is exemplarisch: er is een bestaanszekerheidscrisis en dus Nu de personeelsschaarste zich stevig laat voelen, zitten we tevens met een arbeidsmarktcrisis opgescheept.

Tot slot: vorig jaar waarschuwde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor de En onlangs maakte Nederlandse Zorgautoriteit-voorzitter Marian Kaljouw ‘Als we niets doen, krijgen kwetsbare mensen niet meer de zorg die ze nodig hebben. Dat maakt een eind aan solidariteit in een rijk en beschaafd land.’ Ziehier de zorgcrisis die, aldus collega Lynn Berger,

Gevolg: de zorg krijgt er volgend jaar zes miljard bij op een

Nu zou je kunnen denken: wat mooi dat Den Haag hier zo actief mee aan de slag gaat. En dat is het op zich ook. Maar het is geen uiting van solidariteit. Het is vooral een kroniek van een aangekondigd systeemfalen. Al wordt het woord ‘crisis’ liever gebruikt.

Sociale grondrechten: het fundament

Vraag: wat hebben wonen, werken, onderwijs, sociale zekerheid, zorg en bestaanszekerheid – naast dat ze allen in crisis verkeren – gemeen?

Antwoord: het zijn sociale grondrechten.

Dat zijn grondrechten die een actief optreden vragen van de overheid. De overheid moet zich inspannen om deze voor alle burgers te garanderen. Ze is er evenwel niet toe verplicht: wanneer je geen huis kunt vinden, in armoede leeft of als er geen juf voor de klas staat,

De financiering van onze sociale grondrechten gebeurt middels belastingheffingen. Via de belastingpot waarin we allen geld inleggen, worden bijvoorbeeld toeslagen, sociale woningbouw, de zorg en het onderwijs geregeld.

Dat maakt hen natuurlijk permanent onderwerp van politieke discussie. En die gaat over herverdeling van die belastingpot: hoeveel geld naar zorg? Hoeveel naar armoedebestrijding? Hoeveel naar sociale woningbouw?

Het betalen van belastingen – om onze sociale grondrechten te waarborgen – is dan de vormgeving van collectieve solidariteit. Het is de organisatie van solidariteit aan de voorkant: het fundament van onze verzorgingsstaat.

Er wordt gezorgd voor basisvoorzieningen zoals onderwijs en woningen. Maar evengoed voor het opvangen van tegenslagen, zoals bij ziekte of werkloosheid.

Door solidair te zijn met iedereen is – wanneer het nodig blijkt – iedereen ook solidair met mij.

En net daar wringt het.

De leden van het teamoverleg van Solid bedenken een pr-strategie om de welzijnsorganisatie in een positief daglicht te zetten. Uit de serie ‘Crisisbestrijders’ door Henk Wildschut

De BV Nederland

Sinds de jaren tachtig van vorige eeuw is de publieke sector onderwerp geweest van hervormingen. Dat gebeurde onder impuls van de overheid moest zich meer bedrijfsmatig gaan opstellen.

Het overheidsmotto werd De overheid niet als bedenker en uitvoerder van beleid, maar als richtingaangever. Dat betekende in de praktijk Zo kreeg de BV Nederland stelselmatig vorm en

Daar kan en mag je natuurlijk voor of tegen zijn. Maar, markten hoeven niet solidair te zijn. Die werken in termen van loyaliteit: als je niet kan betalen heb je pech, of schulden. En je kan niet voor de rechter afdwingen dat bijvoorbeeld de woningmarkt ‘niet levert’.

Slotsom is dat veel van de instituties die onze sociale grondrechten moeten garanderen, op een andere wijze werden ingericht. De burger werd klant. En de grip van de overheid op haar eigen diensten werd steeds minder.

En toen kwam het jaar 2013. Het jaar waarin de koning in diens Troonrede de ‘Van iedereen die dat kan, wordt verwacht verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de omgeving.’

Feitelijk gezien betekende dat de definitieve verschuiving van collectieve solidariteit (verzorgingsstaat) naar eigen verantwoordelijkheid (participatiesamenleving).

Dat veel burgers in een kwetsbare positie hierdoor klem zijn komen te zitten, weten we al langer dan vandaag. Ikzelf

Voor een overgroot deel van de bevolking ging echter het jaren goed. Tot op dit punt. Want nu de verschraling van sociale grondrechten de middenklasse raakt, is het ineens crisis. Overal.

Boven: Het buurtvaderoverleg praat over een grote inbraakgolf in de buurt. Onder: Het Buurtplatform Banne-Zuid houdt een bijeenkomst over de problemen rond de inzameling van grofvuil. Uit de serie ‘Crisisbestrijders’ door Henk Wildschut.

Voor velen is het al een decennium crisis

Wat we nu crisis noemen, sluimert natuurlijk al langer dan vandaag. Sterker nog: alles bij elkaar opgeteld, Zij staan al langer dan vandaag op

Ondertussen houden veel regelingen die bedoeld zijn om mensen in een kwetsbare positie te helpen, hen juist kwetsbaar. Hun bestaanszekerheid was precair en écht helpen doet de overheid niet. Want – conform de participatiesamenleving – is het eigen verantwoordelijkheid en dus ook

Terwijl we natuurlijk weten dat er langer dan vandaag een er in veel wijken al jaren onvoldoende leerkrachten zijn, niet iedereen zomaar een nieuwe koelkast kan kopen als die stuk is, ouderen thuis achter de geraniums zitten te verkommeren, en noem maar op.

Maar nu raakt de verschraling van onze sociale grondrechten ook de middenklasse. En dan wordt het spannend. Kijk bijvoorbeeld naar de meest recente crises: de koopkrachtcrisis en de energiecrisis.

Nu de koopkrachtdaling ook de middeninkomens hard dreigt te raken, is er pas sprake van een crisis

Ook hier waren er al langer signalen die op rood stonden: ondanks een daalde in 2021 voor bijna de helft van de bevolking de koopkracht. En ook hadden vorig jaar

Van een koopkrachtcrisis of een energiecrisis was er toen nog geen sprake. Het was een kwestie van zelfredzaamheid (koop in de bonus en draag een extra trui) en eigen verantwoordelijkheid (naai dat gat in je hand dicht en werk wat harder).

Nu de koopkrachtdaling ook de middeninkomens hard dreigt te raken en zowat iedereen de energieprijzen in zijn portemonnee voelt, is er pas sprake van een crisis. En over de extra trui hoor je bijna niet meer.

Het is ook een analyse die stadsgeograaf Cody Hochstenbach in zijn boek Uitgewoond maakt: vanaf het moment dat de middenklasse moeite kreeg om een betaalbare en geschikte woonplek te vinden,

Volgens hoogleraar Crisismanagement Arjen Boin bepalen we als samenleving zelf wanneer we iets als crisis kwalificeren. Maar: spreken in termen van crisis heeft wel zo zijn voordelen. Volgens Boin kan het gebruik van het woord crisis een nuttig middel zijn: ‘Iets krijgt daadkracht doordat we het een crisis noemen,

Het gebruik van het woord crisis als hefboom, dus. Door iets een crisis te noemen, wordt er draagvlak voor miljardenplannen gecreëerd. Oftewel: het brengt draagvlak voor solidariteit teweeg.

Maar het is in tegenstelling tot een solide sociaal vangnet geen solidariteit die vooraf in de maatschappij is ingericht. Het is solidariteit aan de achterkant,

Er zijn allerlei afwegingen om de nadruk op de ene of op de andere soort te leggen, daar kan en mag je voor of tegen zijn. Maar bedenkt wel dat dit soort solidariteit niet houdbaar is.

Medewerkers van het Educatief Vrouwencentrum Amsterdam, worden bijgepraat over nieuw beleid. Uit de serie ‘Crisisbestrijders’ door Henk Wildschut.

Onzichtbare solidariteit moet je willen

Al in 2019 concludeerde journalist Sander Heijne dat de En van de participatiesamenleving horen we amper nog iets.

Dat de BV Nederland daarmee zowat op zijn einde loopt mag duidelijk zijn. Dat werd recent nog voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

De staat van onze sociale grondrechten is daar het pijnlijke bewijs van. En de crises die ons nu lijken te overvallen, zijn een aangekondigde kroniek.

Dat is de tragiek van de democratie: zolang het met het overgrote deel van de bevolking goed gaat, vinden we solidariteit niet zo’n dingetje. Het wegkijken stopt pas als ook de zus van de journalist of de sociaal betrokken ondernemer, naaste vrienden, collega’s en buren met stijgende prijzen en onzekerheid te maken krijgen.

Dat kan cynisch klinken, maar er zit een eeuwige optimist in mij: beter laat dan nooit. En hopelijk openen de miljardencompensaties een breed debat over onze sociale grondrechten. Want of je het nu wil of niet: ze zijn het fundament van onze samenleving.

Daarmee is het op orde hebben van de basis de vormgeving van collectieve onzichtbare solidariteit. Van de houdbare soort.

Als we dat willen, tenminste.

Over de beelden In het Amsterdamse stadsdeel Noord komen in kerken, verenigingsgebouwen en buurthuizen ambtenaren, hulpverleners en vrijwilligers samen om te overleggen over het welzijn van de mensen in de buurt. Zo regelen ze bijvoorbeeld opvang en acute hulp voor jongeren zonder veilige thuissituatie, ondersteunen ze bewoners om uit de schulden te komen en werken ze aan projecten voor meer saamhorigheid in de wijken.
Noord is een van de armere stadsdelen van Amsterdam. Een deel van de bewoners leeft in een steeds duurder wordende stad van een minimuminkomen. Voor zijn serie ‘Crisisbestrijders’ bracht Henk Wildschut de mensen in beeld die zich achter de schermen inzetten voor de sociale rechten van de bewoners en laat zien hoe solidariteit in de coulissen vorm krijgt.
Bekijk hier meer werk van Henk Wildschut

Meer lezen?

Het armoededebat moet vooral over niet-armen gaan Het zal je niet ontgaan zijn: armoede is een hot topic. Met een dreigende barre winter – ook voor de middenklasse – werd de aandacht bij een breder publiek aangewakkerd. Je kunt daar cynisch over doen. Maar mijn innerlijke optimist denkt: beter laat dan nooit. Al mag het met betrekking tot armoede wél wat meer over de niet-armen gaan. Lees mijn column De PvdA ging ten onder, maar de sociaaldemocratie is harder nodig dan ooit In 1986, een jaar nadat ik werd geboren, probeerde Joop den Uyl ons te waarschuwen voor de gevolgen van ongebreideld neoliberalisme. Niemand luisterde. Hij kreeg gelijk. Hoe kunnen we het tij keren? Ga naar dit artikel van Johan Fretz