199
Facebook
Twitter
LinkedIn
Whatsapp
E-mail
Het gif uit de industriële landbouw brengt het leven op aarde ernstig in gevaar. Toch blijven overheden laks. En dat terwijl er inmiddels veel betere opties zijn om voldoende voedsel voor iedereen te verbouwen.

Onze landbouwgrond is zo dood als een pier. Weg met het gif

Vlak voor ze de tarwe oogsten, Bron: Publicatie over deze praktijk veel boeren nog even het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat over hun veld, beter bekend onder de merknaam Roundup. Daarmee slaan ze twee vliegen in één klap. Glyfosaat zorgt dat de plant sneller droogt en eerder van het veld gehaald kan worden. Het middel roeit ook ongewenste plantjes zoals distel en paardebloem uit, zodat de boer na de oogst een frisse start kan maken met het volgende gewas.

Monsanto, de fabrikant van Roundup, vindt het dan ook Bron: Brochure van Monsanto Over het gif dat hiermee in de lucht, bodem en water terechtkomt, hoor je het bedrijf niet.

Glyfosaat is ’s werelds meest gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel. Het mondiale gebruik is in de laatste tien jaar Bron: Wetenschappelijke publicatie over het gebruik van glyfosaat En het is niet het enige gif dat boeren gebruiken. Ter uitroeiing van ongewenste insecten zijn de laatste decennia de zogeheten neonicotinoïden zeer in Bron: Publicatie over deze sinds de jaren tachtig meest gebruikte soort insecticiden Er is steeds meer bewijs dat deze intussen deels verboden middelen een Bron: Recente publicatie in Science over de negatieve effecten van neonicotinoïden zijn van bijensterfte.

Geen wonder dat er vorige week ook naar dit soort landbouwgiffen werd gewezen toen NOS: ‘Driekwart insecten verdwenen, landbouw mogelijk boosdoener.’ in het nieuws kwam dat de biomassa van insecten in Duitsland in een dikke kwarteeuw met 75 procent is gedaald.

De aanwijzingen dat de industriële landbouw met zijn In Europa gaat het om ongeveer 380 miljoen kilo werkzame stof per jaar, in Nederland om 10 miljoen. Bron: Cijfers van het CBS gebruik van bestrijdingsmiddelen een hoofdrol speelt, stapelen zich op. De gevolgen kunnen ver reiken, want zonder insecten kan een groot deel van de planten en gewassen op aarde niet overleven. Zelfs de bodem waar al ons voedsel op groeit, raakt mede door het gif in steeds slechtere staat. Tel er het verlies van natuur bij op, en het resultaat is ‘zombienatuur,’ Bron: Column van bioloog Jelle Reumer een bioloog: het is nog wel groen, maar omdat de soortenrijkdom zo is ingestort is het eigenlijk ‘zo dood als een pier.’

Overheden doen hier veel te weinig aan - de Nederlandse regering pleit in Europa bijvoorbeeld tegen een verbod op glyfosaat.

Hoe zou dat kunnen veranderen? Wat is er precies bekend over de gevolgen van ‘Gewasbeschermingsmiddel’ is de verzamelnaam voor herbicides (tegen onkruid), fungicides (tegen schimmels) en insecticides (tegen insecten). Minder eufemistisch: bestrijdingsmiddelen of landbouwgif. Wat doen ze met het leven boven en in de grond? Een overzicht.

Uit het project ‘Underneath’ van Melinda Hurst Frye

Uit het project ‘Underneath’ van Melinda Hurst Frye

Bij en grutto leggen het loodje

Bijen, hommels, motten, loopkevers, monarchvlinders. Wetenschappelijke studies wezen voor al deze soorten in de afgelopen jaren uit dat hun populaties sterk zijn teruggelopen. Maar Bron: De in PlosOne gepubliceerde studie die onlangs zoveel indruk maakte, was een van de eerste die het hele plaatje schetste van de dramatische afname van biomassa van alle insectensoorten samen over lange tijd.

Een rups uit het project ‘Underneath’ van Melinda Hurst Frye

Een rups uit het project ‘Underneath’ van Melinda Hurst Frye

Meteen barstte Was die wel betrouwbaar, gezien het feit dat de metingen waren verricht door amateurs? En zeiden de uitkomsten eigenlijk wel iets? De auteurs hadden de ontwikkeling immers niet gevolgd op door de tijd vaste locaties. Waarom ze dat niet hadden gedaan, leggen de auteurs van de in een gezaghebbend tijdschrift gepubliceerde studie zelf helder uit. Vaker op dezelfde plek vangen in een beschermd natuurgebied zou ook een negatieve invloed kunnen hebben op de omvang van de populatie.
los over de betrouwbaarheid van het onderzoek. Maar de meeste commentatoren vonden toch: dit is een belangrijke, verontrustende studie die aansluit bij een beeld dat we al hadden.

Ook Nederlands Bron: Het onderzoek van Willem Beijerinck Biologisch Station bevestigt hoe moeilijk insecten het hebben. Op het Drentse Dwingelderveld wordt sinds 1959 het aantal loopkevers geteld. En al schommelt de omvang van de populatie sterk, de trend naar beneden is ontegenzeggelijk.

Vogels die zich met de verdwijnende insecten moeten voeden zijn ook in rap tempo aan het Volgens ecoloog Theunis Piersma zijn vogels de ‘kanaries in de kolenmijn.’ Zie zijn tekst: ‘Wat vertellen trekvogels ons over de staat van het klimaat?’ De tekst van Piersma uit het boek 'Hoe zwaar is licht' Het aantal boerenlandvogels is in Nederland sinds 1960 met Bron: Cijfers CBS over de afname van boerenlandvogels afgenomen. Slechts Bron: Bericht over gruttotellingen van de grutto’s is nog over.

Waar is dit aan te wijten? Daar probeerden wetenschappers in een in 2007 verricht Bron: De weerslag van dat onderzoek in het tijdschrift 'Basic and Applied Ecology' in acht Oost- en West-Europese landen achter te komen. ‘De uitkomsten waren verbijsterend,’ schreef een van de auteurs, de Wageningse hoogleraar Frank Berendse, later in zijn boek Wilde apen. ‘De toepassing van gif om insecten en schimmels te bestrijden bleek in alle gevallen doorslaggevend. Wanneer er meer gespoten werd, waren er minder loopvogels, minder loopkever- en plantensoorten en was het gewas minder in staat om zelf een opkomende plaag in de hand te houden.’

Een gif voor elke kwaal

De meest gebruikte insecticiden ter wereld zijn de zogeheten neonicotinoïden (neonics). Ze zitten vaak als coating op het zaad van een gewas en ze doden niet alleen ‘ongewenste’ insecten, maar beïnvloeden bijvoorbeeld ook het vermogen van bijenvolken om de winter te overleven en zich voort te planten.

De gevolgen zijn dramatisch. Want van de honderd gewassen die 90 procent van al het voedsel op aarde leveren, worden er Bron: Publicatie over bijensterfte van het milieubureau van de VN door bijen bestoven. En niet alleen de bijen lijden onder de neonics. Ze leveren ook Een groep wetenschappers, ‘The Taskforce on Systemic Pesticides,’ zette in 2015 op een rij wat er allemaal bekend is over de schade die ze opleveren en maakte daarvan in 2017 een update. De update uit september 2017 van de schade door neonics op voor onder meer waterinsecten, vleermuizen en vogels.

De gevolgen zijn dramatisch. Want van de honderd gewassen die 90 procent van al het voedsel op aarde leveren, worden er zeventig door bijen bestoven

Naast de neonics (tegen insecten) gebruiken boeren ook veel glyfosaat om lastig ‘Onkruid’ is een relatief begrip. Voor een boer zijn sommige planten ongewenst, en dus noemen we ze ‘onkruid.’ Maar vanuit een ecologisch perspectief is ‘onkruid’ heel nuttig: zo kan het bijvoorbeeld de plek zijn waar insecten voedsel vinden of eitjes leggen. Dat is een van de redenen dat het gebruik van herbiciden zoals Roundup zo schadelijk is voor bijenpopulaties. van hun veld te houden. Rondom het goedje woedt al jaren een heftige controverse. In maart 2015 Bron: Bericht over deze classificatie het Onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, verantwoordelijk voor het wetenschappelijke onderzoek naar de oorzaken van kanker. De website van het IARC. (IARC) de stof als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend.’

Maar de Europese voedselautoriteit EFSA kwam datzelfde jaar juist tot de Bron: Het EFSA-rapport over glyfosaat

De storm kreeg de kracht van een orkaan, toen in het voorjaar van 2017 een rechtbank in Californië de Het ging om honderden pagina’s interne documenten, e-mails en powerpointpresentaties van Monsanto over glyfosaat. De Monsanto Papers. openbaar maakte. Daaruit Vincent Harmsen van OneWorld deed onderzoek naar de Monsanto Papers en bracht hierover veel aan het licht. Bron: OneWorld over de Monsanto Papers. dat het bedrijf zelf zich al jaren bewust was van de gevaren van de stof, wetenschappers had betaald om hun naam onder door Monsanto geschreven studies te zetten waaruit de veiligheid ervan zou blijken en dat de Europese voedselautoriteit EFSA zich bij de oordeelsvorming over glyfosaat voor een belangrijk deel baseerde op een door de industrie opgesteld rapport in plaats van op onafhankelijk onderzoek.

Het emotionele debat rondom glyfosaat concentreert zich vooral op de vraag of de stof nu al dan niet kankerverwekkend is. En dat gevaar moeten we nu ook weer niet opblazen, Bron: Stuk van wetenschapsredacteur Maarten Keulemans van de Volkskrant

Veel minder aandacht krijgt de vraag of glyfosaat behalve het verdelgen van onkruid (waarvoor het bedoeld is), ook bijdraagt aan de insectensterfte. Ook in dat opzicht zit het stofje in de beklaagdenbank. Het blijkt een Bron: Wetenschappelijke studie die glyfosaat als de belangrijkste factor aanwijst in de scherpe afname van het aantal Deze vlinder die vooral in warme gebieden voorkomt is in Nederland zeer zeldzaam en staat op de rode lijst van met uitsterven bedreigde dieren. De vlinderstichting over de monarchvlinder in Noord-Amerika. Ook Bron: Publicatie over de invloed van glyfosaat op het navigatievermogen van bijen. glyfosaat, net als de neonics, het vermogen aan van bijen hun weg naar huis te vinden.

Uit het project ‘Underneath’ van Melinda Hurst Frye

Uit het project ‘Underneath’ van Melinda Hurst Frye

De vergiftiging van het bodemleven

Maar het zijn niet alleen insecten en vogels boven de grond die last hebben van bestrijdingsmiddelen. In de bodem waar planten en gewassen groeien, werkt het gif net zo goed.

Je hoort weinig over het bodemleven dat zich daar afspeelt. Maar het is essentieel. Miljoenen bacteriën, schimmels en allerlei Op de website van het NIOO vind je een overzicht van ‘onbekende bodembewoners.’ andere bodemdiertjes, van Aaltjes zijn miniwormpjes van 0,1 tot 1 millimeter lang die schimmels, bacteriën, planten en andere aaltjes eten. In de Nederlandse bodem komen 1200 soorten aaltjes voor. Een minderheid daarvan (100 soorten) kan soms schade aan gewassen zoals aardappels veroorzaken. De meeste aaltjes doen goed werk in de bodem. Informatie van het Nederlands Instituut voor Ecologie over aaltjes tot Regenwormen zijn - net als bevers – ‘ecosystem engineers.’ Dat betekent dat ze een cruciale rol spelen in het creëren van de omstandigheden waarin andere dieren en planten kunnen floreren. Ze maken gangetjes in de bodem waardoor lucht en water kunnen stromen en ze verbeteren de bodemvruchtbaarheid. Ongewenst neveneffect: actieve regenwormen zorgen voor de uitstoot van twee broeikasgassen: koolzuur (CO2) en lachgas (N2O). Informatie van het Nederlands Instituut voor Ecologie over de regenworm zorgen ervoor dat planten voedingsstoffen kunnen opnemen, dat er genoeg lucht in de bodem zit om gewassen te kunnen verbouwen en dat er voldoende gangetjes zijn waardoor de regen kan wegstromen. De ‘diensten’ die een gezonde bodem levert, zijn talrijk en fantastisch: micro-organismen en bodemdiertjes in de grond neutraliseren ziekteverwekkers, recyclen plantenresten en slaan koolstof op. Ze zijn Lees op de website van het Compendium voor de Leefomgeving meer over bodems en biodiversiteit. onmisbaar en onvervangbaar.

De intensieve landbouw helpt dit rijke bodemleven om zeep. Want door het gebruik van gif, maar ook door ploegen, het gebruik van ‘Bodemverdichting is een aantasting van de fysische kwaliteit van de bodem,’ legt de Wageningen University uit op haar website. ‘Het wordt in de Europese bodemstrategie genoemd als één van de belangrijkste aantastingen van de bodem in Europa. Een knelpunt voor het behoud van een duurzame en gezonde bodem in de Nederlandse landbouw is het gebruik van zware, bodemonvriendelijke machines. Binnen de landbouw wordt de inzet van dergelijke machines, vaak in combinatie met natte bodemomstandigheden, als de belangrijkste oorzaak beschouwd voor bodemstructuurverlies en bodemverdichting.’
Website van de WUR
en onmatig gebruik van mest Zo staat in deze studie: ‘In all regions across Europe, species richness of earthworms, Collembolans, and oribatid mites was negatively affected by increased land-use intensity.’ Bron: Zie deze studie uit 2015, Intensive agriculture reduces soil biodiversity across Europe Zo komen op intensief bewerkt land minder soorten regenwormen voor, die Zo staat in deze studie: ‘Seed dressings significantly reduced the surface activity of earthworms with no difference whether insecticides or fungicides were used.’
Bron: Zie hier de studie, Single and Combined Effects of Pesticide Seed Dressings and Herbicides on Earthworms, Soil Microorganisms, and Litter Decomposition
en zich, als er glyfosaat is gebruikt, Zie bijvoorbeeld deze studie in Nature. Bron: Glyphosate-based herbicides reduce the activity and reproduction of earthworms and lead to increased soil nutrient concentrations

Bacteriën die normaal gezien ziekteverwekkende schimmels onderdrukken, worden door glyfosaat vergiftigd

Ja, weer zit glyfosaat in de beklaagdenbank. Het gif pakt niet alleen het onkruid waartegen het bedoeld is, maar ook het bodemleven hard aan. Zelfs lage concentraties van het spul verstoren de werking van schimmels die de opname van voedingsstoffen door planten Bron: Repeated annual glyphosate applications may impair beneficial soil microorganisms in temperate grassland Bacteriën die normaal gezien ziekteverwekkende schimmels onderdrukken, worden Zie deze studie van Yu et al uit 2015. Bron: Glyphosate biodegradation and potential soil bioremediation by Bacillus subtilis strain Bs-15 En het middel is - Ruim 40 procent van de in Nederland gebruikte gewasbeschermingsmiddelen is bedoeld om schimmels en bacteriën te doden. Gemiddeld werd er tussen 2011 en 2015 11 miljoen kilo ‘actieve stof’ uit chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt in de landbouw. Het CBS toont hier de afzet van verschillende soorten chemische bestrijdingsmiddelen. – wijdverbreid. Een recente studie vond glyfosaat en AMPA – een afbraakproduct van glyfosaat – in flinke concentraties in De studie keek naar: ‘317 topsoil samples: 300 samples from the LUCAS 2015 survey – Land Use/Cover Area Frame Survey, a harmonized assessment of topsoil characteristics across EU Member States (Toth et al., 2013), and 17 samples from three independent vineyards in north-central Portugal, where a parallel study on transport of pesticide residues by water erosion was conduct- ed (Zuilhof, 2016).’ Bron: Distribution of glyphosate and aminomethylphosphonic acid (AMPA) in agricultural topsoils of the European Union De auteurs van die studie concluderen dat het ‘niet verstandig’ is het gebruik ‘Verlenging toelating niet verstandig,’ zeggen deze onderzoekers. nog langer toe te staan.

Niet alleen het gebruik van gif, maar ook het intensief bewerken van gronden en de inzet op monoculturen zorgen voor degradatie van de bodem. Volgens een Bron: Zie de Global Land Outlook, 2017 loopt hierdoor de productiviteit van de The Guardian: Third of Earth’s soil is acutely degraded due to agriculture landbouw op 20 procent van de akkers wereldwijd terug. Omdat de biodiversiteit van het bodemleven afneemt, wordt voedselproductie in een Een gedegradeerde bodem kan regen minder goed verwerken en zal dus eerder overstromen. Op droge plekken zal een gedegradeerde bodem juist minder water vasthouden. Akkers kunnen weerbaarder gemaakt worden door diversiteit van gewassen te omarmen. Zie hierover bijvoorbeeld deze studie van de WUR

Een vicieuze cirkel (en een blinde vlek)

Dit staat allemaal op behoorlijk gespannen voet met het jubelverhaal dat de agro-industrie graag vertelt: dat dankzij kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen de productie van voedsel wereldwijd is geëxplodeerd. De honger en noodzakelijke krimp van de wereldbevolking die eind jaren zestig nog door doemdenkers werd voorspeld, is uitgebleven door de ‘De Groene revolutie’ is de aanduiding voor de voedselrevolutie die ervoor zorgde dat de opbrengst van de landbouw in met name ontwikkelingslanden vanaf de jaren 60 snel omhoog ging. Mede dankzij het gebruik van kunstmest en pesticiden, maar ook door ‘nieuwe irrigatietechnieken, verbeterde zaden en het verstrekken van landbouwkredieten. De nieuwe landbouwmethoden werden geïntroduceerd in Mexico door de ‘vader van de groene revolutie’ Norman Borlaug, een Amerikaanse plantbioloog die daar vanaf 1944 werkzaam was,’ schrijft Wikipedia. Lees meer op de Engelse Wikipedia. van de industriële landbouw.

Dat is waar en die winst moeten we Zo wordt Norman Borlaug, de ‘vader’ van de ‘groene revolutie,’ geprezen omdat hij een miljard mensen van de honger zou hebben gered. Er woedt al decennialang een fel debat over dit soort lofprijzingen en de verdiensten van de industriële landbouw. Lees in The Guardian: Norman Borlaug: humanitarian hero or menace to society? Wel is nu duidelijk: een groot deel van die ‘vooruitgang’ was op de pof. De winst die we op de korte termijn hebben behaald, beginnen we nu te bekopen, want de ‘diensten’ die een soortenrijke natuur ons van oudsher leverde, nemen af. Dode insecten kunnen geen gewassen bestuiven. Een bodem vol landbouwgif kan ons water niet zuiveren. Weinig leven onder de grond, betekent uiteindelijk weinig leven boven de grond.

Om binnen het huidige landbouwmodel tóch voedsel te kunnen blijven verbouwen, is paradoxaal genoeg steeds méér gif en steeds intensievere bewerking nodig. Het is een neerwaartse spiraal:

  • De inzet op monoculturen, het gebruik van gif en de intensieve bewerking van land zorgen ervoor dat de bodemkwaliteit achteruitholt.
  • Daarmee beperken we het vermogen van een gezonde bodem om gezonde plantengroei te faciliteren en om plantenziektes en plagen te beperken. Dat verklaart waarom op intensief bewerkte grond het aantal plaagorganismen netto toeneemt, Dat blijkt uit deze studie en uit een interview met Wim van der Putten, ecoloog en hoofd van de afdeling Terrestrische Ecologie bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Bron: 2015, Intensive agriculture reduces soil biodiversity across Europe
  • Om zulke plagen, ziektes en onkruid te beperken en de voedselproductie op peil te houden, is méér gif en intensievere bewerking nodig.

Kortom: hoe langer we monoculturen verbouwen, hoe minder natuurlijke afweersystemen het bodemleven biedt. Dat verklaart waarom er, ondanks een mondiale toename in het gebruik van gif, vandaag Bron: E.C. Oerke, “Crop losses due to pests”, Journal of Agricultural Science, vol. 144, No. 1 (February 2006) toen de giffen aan hun opmars begonnen.

Je leest hier doorgaans weinig over omdat veel nog níet bekend is. Het onderzoek naar het leven in de bodem zelf is Bron: Bodemexpert Elaine Ingham vertelt over het bodemonderzoek in deze lezing. en het meeste onderzoek naar de werking van giffen wordt in het lab gedaan op een of enkele soorten, niet op de schat aan diertjes die in een gezonde bodem leven. Wat het relatieve effect van ploegen, bemesting en bestrijdingsmiddelen is op de afname van de biodiversiteit in de bodem, weten we niet. Hoe de cocktail van verschillende giffen die zich in de bodem opstapelen precies doorwerkt op het bodemleven, weten we ook niet. Het is een blinde vlek van jewelste en er is te weinig geld voor onderzoekers die daar wat aan willen doen.

Uit het project ‘Underneath’ van Melinda Hurst Frye

Uit het project ‘Underneath’ van Melinda Hurst Frye

Het gebrek aan doortastend beleid

Dat de levende schil van de aarde essentieel is voor het leven van mens en dier, erkent ook de Europese Commissie. Website van de Europese Commissie over de bodem dat erosie, verlies aan organisch materiaal, verzilting en vervuiling van de bodem een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid, ecosystemen, de economie en het klimaat.

Maar dat inzicht vertaalt zich niet in actie. Slechts een paar landen in Europa hebben wetgeving om de bodem Bron: Zie deze pagina van de Europese Commissie Op Europees niveau zijn er geen duidelijke regels.

Een worm uit het project ‘Underneath’ van Melinda Hurst Frye

Een worm uit het project ‘Underneath’ van Melinda Hurst Frye

De Europese Commissie deed een poging daar verandering in aan te brengen. Maar het voorstel voor een bodemrichtlijn stuitte op De argumentatie van landen die zich verzetten was dat dit een nationale bevoegdheid is waar de EU zich niet mee moet bemoeien. Een mogelijk achterliggend motief was dat landen met veel landbouw vreesden dat strenge bodemnormen het de eigen landbouw lastig zouden maken. Bericht over hoe het voorstel sneuvelde door verzet van onder meer Duitsland en Nederland van te veel lidstaten (waaronder Nederland), waarna de Commissie het in het voorjaar van 2014 schielijk introk.

Op het gebied van het gebruik van pesticiden bestaat er wel wetgeving. Sterker nog: wetgeving die er op papier prachtig uitziet. In de Europese verordening over het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen staat het glashelder: het Dat houdt in dat een bepaalde actie zoals het op de markt brengen van een product uit voorzorg kan worden verboden, wanneer er vermoeden bestaat van schadelijkheid voor de gezondheid van mens of voor het milieu, ook zonder dat daar definitief wetenschappelijk bewijs voor bestaat. Uitleg EU over het voorzorgsbeginsel. dient te worden toegepast. Alleen stoffen die geen enkel schadelijk effect hebben op de gezondheid van mens en dier en het milieu, mogen op de markt komen.

Je zou dus denken: geen twijfel over mogelijk, er is meer dan voldoende basis voor een totaalverbod op glyfosaat en neonicotinoïden.

Toch heeft de Europese Commissie De Commissie verwees bij dat voorstel onder meer naar de omstreden evaluatie van de Europese voedselautoriteit EFSA bij de claim dat glyfosaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. de toelating op de markt voor glyfosaat met tien jaar te verlengen. Tot groot Bron: Persbericht over het standpunt van het Europees Parlement van het Europees Parlement. Dat wil dat huishoudelijk gebruik nu al wordt verboden en de landbouwsector vijf jaar krijgt om alternatieven te ontwikkelen en het gebruik langzaam maar zeker uit te bannen.

Een miljoenpoot uit het project ‘Underneath’ van Melinda Hurst Frye

Een miljoenpoot uit het project ‘Underneath’ van Melinda Hurst Frye

Maar ja, het Europees Parlement heeft er niets over te zeggen. De beslissing is aan een uit vertegenwoordigers van alle lidstaten samengestelde commissie. En die kwam er afgelopen woensdag nog niet uit. Er is Bron: Artikel van Politico over die verdeeldheid Nederland vindt dat het spul op de markt mag blijven, Frankrijk, Italië, België en Oostenrijk zijn daar juist tegen.

Voor drie neonicotinoïden vaardigde de Europese Commissie in 2013 wel al een verbod uit. Alleen Bron: Rapport ClientEarth over de door de Commissie toegestane uitzonderingen voor landen om in noodsituaties beroep te doen op een uitzonderingsbepaling. En daar maakten de lidstaten gretig gebruik van, zonder dat de Commissie echt controleerde of het wel om noodsituaties ging.

In maart 2017 presenteerde de Europese Commissie Bron: Bericht PanEurope over die plannen om het gebruik van neonicotinoïden behalve in broeikassen compleet uit te bannen. Die liggen nu voor in een uit de lidstaten samengestelde commissie. Wat daar uit zal komen, is nog ongewis.

Cruciaal voor de toekomst is wat Europa gaat doen met het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Dat slokt 40 procent van de EU-begroting op. En tot nu toe is het vooral gericht geweest op ondersteuning van de grootschalige, industriële landbouw. Daarmee is het, zeggen critici, de grootste aanjager van biodiversiteitsverlies in Europa. Een eerdere poging het Europese landbouwbeleid te vergroenen Bron: Artikel over die eerdere mislukking Voor 2020 staat er een nieuwe ronde op de agenda. Hoog tijd om het GLB radicaal te hervormen en het in dienst te stellen van een landbouw die milieu en klimaat beschermt, lieten Bron: Bericht van de European Environmental Bureau over deze actie de Europese Commissie mei dit jaar alvast weten.

Hoe kan het beter?

Zolang de Commissie en nationale overheden daar niet naar handelen, zijn ze deel van het probleem, stelde de Rapporteur voor het Recht op Voedsel van de VN in Hier vind je de tekst van de VN-rapporteur voor het recht op voedsel. een overzichtspaper uit januari 2017. In een voor VN-kringen ongebruikelijk vlammend betoog schreef de rapporteur: ‘Er blijft een breed gebrek aan besef van de gevaren die bepaalde pesticiden opleveren, een situatie die wordt verergerd door zowel de inspanningen van de industrie om de aangerichte schade te bagatelliseren als door nalatige overheden die de misleidende beweringen doen dat bestaande wetgeving voldoende bescherming biedt.’

Een eerste stap naar een verantwoord landbouwbeleid zou zijn om het voorzorgsbeginsel wél toe te passen. Het is dan aan giffabrikanten om aan te tonen dat hun middelen geen kwaad kunnen. Nu is het in de praktijk vaak andersom; wetenschappers moeten Bewijzen dat middelen het insecten- of bodemleven negatief beïnvloeden, is heel moeilijk. Het is namelijk bijna ondoenlijk om reëel bestaande ecosystemen na te bootsen in een lab. Voor langetermijnonderzoek in echt bestaande ecosystemen is weinig geld. Wat er precies in de bodem speelt, weten we nog niet eens: er zijn meer micro-organismen dan we hebben geclassificeerd, dus veel van het bodemleven dat afsterft kennen we nog niet, laat staan dat we kunnen beschrijven hoe het wordt beïnvloed door gifstoffen. alvorens ze (misschien) geweerd worden. Het is de omgekeerde wereld.

Een eerste stap naar een verantwoord landbouwbeleid zou zijn om het voorzorgsbeginsel wél toe te passen

Toepassing van het voorzorgsbeginsel zou leiden tot een onmiddellijk verbod op veelgebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Maar daarmee zijn we er nog niet; het leven onder en boven de grond heeft ook last van de ophoping van ‘Te veel ophoping van fosfaat in de bodem leidt tot uit- en afspoeling van fosfaat naar het oppervlaktewater en dit heeft nadelige effecten voor de waterkwaliteit en biodiversiteit.’ Dat schrijft de WUR op deze pagina over fosfaat. en Door de veeteelt zitten we in Nederland met een overschot aan stikstof. Stikstof (N) zit in ammoniakgas (NH3), dat wordt uitgestoten door vee. Bij het uitrijden van mest en door de neerslag van ammoniak, hoopt stikstof zich op in de bodem. Dit leidt tot ‘vermesting’ of verzuring. ‘Planten die goed gedijen op stikstofrijke gronden, zoals gras en brandnetels, krijgen de overhand terwijl planten die op schrale gronden groeien, verdwijnen,’ schrijft de WUR. Zo draagt de uitstoot van ammoniak bij aan de vermindering van de biodiversiteit. De WUR over ammoniak. uit (kunst)mest, de monoculturen en de intensieve bewerking van de intensieve landbouw.

We moeten volledig afscheid nemen van de industriële landbouw, concludeert de VN-rapporteur dan ook. In plaats van monoculturen en het massale gebruik van chemicaliën zouden we moeten toewerken naar wat bekend is komen te staan als ‘Agro-ecologie’ is op te vatten als een nieuwe tak van wetenschap, een landbouwpraktijk, en een sociale beweging, stellen de auteurs van deze review. ‘agro-ecologie’: In Nederland is de ‘natuurinclusieve landbouw’ met een opmars bezig. Beter voor boer en milieu, schrijven onderzoekers van de Wageningen Universiteit. samenwerken met de natuur om voldoende voedsel te produceren voor iedereen.

Voorbeelden van agro-ecologie? Kijk dan deze korte documentaire (vanaf 08:00 komt een Nederlandse boer aan het woord). Wat is agro-ecologie dan? Zeker geen terugkeer naar een geromantiseerde vorm van boeren uit voorindustriële tijden. Het is juist een Lees over agro-ecologie dit rapport van het International Panel of Experts on Sustainable Food Systems: From Uniformity to Diversity. landbouw die rekening houdt met de modernste wetenschappelijke inzichten over hoe ecosystemen werken. Die veel minder milieubelastend is, een groter vermogen heeft klimaatschommelingen en plagen te weerstaan, maar wel met de industriële landbouw kan Deze meta-studie laat zien dat de opbrengst van biologische landbouw gemiddeld genomen 80 procent is van die van industriële landbouw. Met inspanningen kan die opbrengst omhoog, stellen de auteurs.
Bron: Ponti et al, 2010: The crop yield gap between organic and conventional agriculture.
en Agro-ecologische landbouw is arbeidsintensiever dan industriële landbouw, en de opbrengst per hectare van policulturen (meerdere, complementaire gewassen op één plek) is hoger dan monoculturen. Bron: International Panel of Experts on Sustainable Food Systems, From Uniformity to Diversity, p, 23 en p. 31, met verwijzing naar diverse studies. Volgens Bron: Lees over agro-ecologie dit rapport van het International Panel of Experts on Sustainable Food Systems: From Uniformity to Diversity. is die vorm van landbouw uitstekend geschikt om tegelijkertijd aan de eisen van voedselzekerheid, milieubescherming en Janno Janlouw schreef eerder dit artikel over agro-ecologie: ‘Met deze vorm van landbouw kunnen we de toekomst aan.’ sociale rechtvaardigheid te voldoen.

Als we het geproduceerde voedsel bovendien eerlijker verdelen en een einde maken aan voedselverspilling, kunnen we zeker voldoende gezond voedsel maken voor een groeiende wereldbevolking.

Daarnaast moet de natuur de ruimte krijgen om zich te herstellen van de klappen die de agro-industrie heeft uitgedeeld. Bijvoorbeeld door een deel van de landbouwgrond terug te geven aan de natuur.

Uit het project ‘Underneath’ van Melinda Hurst Frye

Uit het project ‘Underneath’ van Melinda Hurst Frye

Twijfel zaaien

Agro-industriële bedrijven zullen zich met hand en tand verzetten tegen dit soort plannen, omdat hun hele businessmodel ten einde zou komen. Zoals de tabaksfabrikanten alles op alles zetten om twijfel te zaaien over de gevolgen van roken, zijn de Bayers en Monsanto’s van deze wereld nog volop bezig de wetenschappelijke consensus over de schadelijkheid van hun producten te ondergraven. Zo blijven ze Bron: Zie bijvoorbeeld dit blog van Bayer. dat neonicotinoïden bij ‘verstandig gebruik’ veilig zijn, het verband met bijensterfte onbewezen is en een verbod enorme economische schade voor boeren betekent.

Alleen met krachtige politieke steun is de omwenteling naar een nieuw agro-ecologisch landbouwsysteem te maken en de macht van het agro-industriële complex te breken. De vraag is dan nog: Boeren, natuurorganisaties en wetenschappers zijn na het nieuws over de insectensterfte in overleg getreden ‘om de biodiversiteit te redden.’ hoe zouden we daar kunnen komen?

In zijn boekje Wilde apen doet hoogleraar Natuurbeheer en Plantenecologie Frank Berendse een voorstel: voer in heel Europa een belasting in op het gebruik van bestrijdingsmiddelen, antibiotica, kunstmest en geïmporteerd veevoer, zodat verantwoorde landbouwtechnieken (meer) gaan lonen. Boeren die nu gevangen zitten in de vicieuze cirkel van gif en steeds intensiever landgebruik, worden dan bevrijd. Want net als het bodemleven, de insecten en de vogels, zijn boeren het slachtoffer van een systeem dat ze boven het hoofd gegroeid is en dat ze zeggenschap over hun eigen werk heeft ontnomen.

Underneath Wortels, insecten en andere beestjes leven onder onze voeten. Fotograaf Melinda Fry Hurst besloot voor haar serie ‘Underneath’ gaten in haar tuin te graven en hun wonderlijke wereld vast te leggen met een scanner. De uiteindelijke beelden zijn samenstellingen van verschillende scans. De beelden ogen hierdoor haast als moderne schilderijen. Bekijk hier meer werk van Melinda Hurst Frye

Lees meer:

Op dit congres is (bijna) iedereen overtuigd: met deze vorm van landbouw kunnen we de toekomst aan De discussie onder mijn vorige stuk over hoe moeilijk het is als consument duurzamere keuzes te maken, liep snel uit op een loopgravengevecht tussen veganisten en andersdenkenden. Daarom wordt het tijd het vlees voorlopig even in de koelkast te laten liggen en de aandacht te verleggen naar een andere vastgelopen strijd: welke vorm van landbouw willen we? Lees het verhaal van Janno hier terug

Maak kennis met de spannendste voedselinnovatie van de afgelopen jaren: het voedselbos In 2050 moeten ruim 9 miljard monden gevoed worden. Terwijl de druk van het huidige voedselsysteem op de aarde al te groot is. Onderzoekers en boeren pleiten daarom voor een voedselbos. Ik bezocht er een om uit te zoeken of het inderdaad de toekomst heeft. Lees het verhaal van Merel hier terug

Wie luistert naar de noodkreet van de natuur? De soortenrijkdom in Europa daalt nog altijd. Toch dreigt het Europese natuurbeleid op de schop te gaan. Niet doen, zeggen de milieucommissie in het Europarlement en de milieuministers van negen lidstaten nu. Lees het verhaal van Tomas hier terug

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Dan kun je gewoon verder lezen. Wij geloven niet in betaalmuren, omdat we het belangrijk vinden dat onze journalistiek zoveel mogelijk mensen bereikt. Wil jij toegang tot alle verhalen? Word dan lid!

In gesprek:
Jelmer Mommers
Correspondent Klimaat & Energie Ken jij mooie voorbeelden van 'natuurinclusieve' landbouw? Denk je dat het op grote schaal toepasbaar is en een alternatief vormt voor de huidige industriële landbouw?
Ken jij mooie voorbeelden van 'natuurinclusieve' landbouw? Denk je dat het op grote schaal toepasbaar is en een alternatief vormt voor de huidige industriële landbouw?