Beeld: Leon de Korte (redactioneel ontwerper bij De Correspondent)

Shells hoogste baas Ben van Beurden heeft het Van Beurden sprak op de jongste aandeelhoudersvergadering over Shell als kracht van het goede. herhaaldelijk gezegd: zijn bedrijf wil een ‘kracht voor het goede’ zijn in de wereld. Het bedrijf wil graag gezien worden als Van Beurden in Shells bedrijfsblad: ‘geloofwaardig en cruciaal.’ ‘geloofwaardige en cruciale’ partner en laat geen kans onbenut om te benadrukken dat het volop wil De strategie die het bedrijf volgt heb ik hier al eens kritisch geanalyseerd. meedoen in de overschakeling naar duurzame energie.

Maar hoeveel investeert Shell nu werkelijk in duurzaamheid? En is dat in vergelijking met de bestaande olie- en gasbusiness substantieel? Ik zocht het uit.

Een disclaimer: dit stuk gaat niet over wat overheden moeten doen om de samenleving – en bedrijven zoals Shell – de goede kant op te sturen. Het gaat ook niet over Shells prijzenswaardige lobby voor CO2-beprijzing, en evenmin over de redenen waarom Shell veel of weinig in klimaatvriendelijke oplossingen investeert. Het gaat hier alleen over de dollars en of die optellen tot iets wezenlijks. Alle andere vragen komen ruimschoots aan bod binnen mijn Hier een recente update over mijn langlopende Shellproject. langlopende onderzoek naar Shell.

Om tot de cijfers te komen, moet ik wat voorwerk doen. Om te beginnen een paar opmerkingen over wat Shell onder ‘duurzaam’ verstaat.

Eerst dit: wat ‘groen’ is volgens Shell

Ik heb in dit korte stukje tekst al verschillende termen door elkaar gebruikt: ‘duurzaam,’ ‘groen,’ en ‘klimaatvriendelijk.’ Het zijn bijna synoniemen, maar niet helemaal. Onder ‘duurzaam’ en ‘groen’ versta ik: hernieuwbare energiebronnen of schone brandstoffen die geen CO2 Ik beperk me hier dus echt even tot de impact van energiegebruik op het klimaat. In een bredere definitie zou het zaak zijn ook vervuiling (bijvoorbeeld fijnstof als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen) en de impact op eindige reserves aan grondstoffen mee te nemen (bijvoorbeeld: staal voor booreilanden of windmolens). Het moge duidelijk zijn dat geen enkele energiebron 100 procent ‘schoon’ is. Lees bijvoorbeeld: 'Hier komen de grondstoffen van onze batterijen vandaan.' ‘Klimaatvriendelijk’ is iets anders: dan gaat het over technieken die de CO2-uitstoot helpen verminderen of over brandstoffen die relatief weinig CO2 uitstoten in vergelijking met andere fossiele brandstoffen.

Noem het ‘echt duurzaam’ en ‘iets minder vies.’ Punt is: Shell schaart deze twee categorieën onder een en dezelfde noemer. Noemt het ‘low-carbon,’ wat ik hier vertaal als ‘klimaatvriendelijk’. Onder dat begrip vallen volgens Shell de volgende bronnen en technieken:

Geen eenduidig lijstje dus. De concrete projecten in Shells klimaatvriendelijke portfolio zijn al even divers: denk bijvoorbeeld aan een piepkleine zuinige Een pronkstuk van Shells investeringen in energie-efficiëntie is de concept car met de illustere naam ‘Project M.’ Hier meer over Project M. Shells website over windenergie. windmolenparken in Nederland en in Amerika, en de Shells website over de Prelude. Prelude, een gigantische drijvende fabriek voor vloeibaar Andere voorbeelden: in Canada vangt Shell CO2 af die vrijkomt bij de verwerking van olie uit teerzanden; Shell heeft in Duitsland geïnvesteerd in de aanleg van een netwerk van waterstoftankstations.

Zoals gezegd: zo’n gasfabriek levert iets minder vieze brandstof dan een kolenmijn, maar het is nog altijd fossiele energie met een enorme CO2-voetafdruk. En zonne-energie gebruiken om olie te winnen, zoals Shell in Oman Het voornaamste zonne-energieproject van Shell is Glasspoint Solar in Oman. Daar wordt zonne-energie gebruikt om moeilijk winbare olie toch uit de grond te halen. De website van Glasspoint Solar. is dat duurzaam? Mwah.

Helaas biedt Shell geen specificaties van investeringen in onderzoek naar deze verschillende technieken, en valt er dus niet uit te splitsen. Laten we, bij gebrek aan beter, dus Shells definitie volgen en kijken hoeveel het in ‘low-carbon’ investeert.

Waarom het lastig is te achterhalen hoeveel Shell investeert in ‘klimaatvriendelijkheid’

Daar stuiten we op het volgende probleem. Shell is namelijk niet volledig transparant over de eigen investeringen in low carbon. In de jaarverslagen en in presentaties die aan investeerders worden gegeven, staan wel cijfers genoemd - daar kom ik zo op. Het probleem is dat de cijfers niet eenduidig zijn. Zoals alle beursgenoteerde bedrijven maakt Shell namelijk nooit precies bekend hoeveel het in concrete projecten stopt. Bovendien is de boekhouding vaag over klimaatvriendelijke projecten.

Een voorbeeld. In 2016 heeft Shell een nieuwe divisie opgericht voor investeringen in de groene hoek, Op de website schrijft Shell over New Energies: ‘Shell has invested in renewables for many years. With new energies, Shell is moving beyond traditional renewables into three areas of opportunities: new fuels for mobility, such as biofuels and hydrogen; integrated energy solutions, where wind and solar energy can partner with gas to manage intermittency; and connecting customers with new business models for energy, enabled by digitalisation and decentralisation of energy systems.’ New Energies-pagina op de Shellwebsite. Shell heeft ook bekendgemaakt dat deze bedrijfstak ongeveer 200 miljoen dollar per jaar mag gaan uitgeven. Maar: ook bestaande activiteiten zijn deels ondergebracht bij New Energies. Het is dus moeilijk te bepalen of de totale uitgaven aan klimaatvriendelijke technologie met de oprichting van deze divisie zijn gestegen. Dat maakt vergelijking door de jaren heen ‘Enkele activiteiten’ die eerder onder ‘low-carbon R&D’ vielen, zijn nu ondergebracht bij New Energies, schreef persvoorlichter Thijs van Velzen in antwoord op vragen die ik hem per mail stuurde. Hoeveel precies? Dat kon hij niet zeggen. ‘Een update ten aanzien van welk deel wel/niet heb ik niet voor je.’ Shell benadrukt dat het om verschillende cijfers gaat die niet met elkaar te vergelijken zijn. Low-carbon R&D is onderzoek, New Energies is een bedrijfstak die op basis van business cases in projecten investeert, en dan is er ook nog Shell Technology Ventures, een fonds met een vermogen van ‘enkele honderden miljoenen,’ aldus de woordvoerder. Soms zit er overlap in de financiering. Het project GlassPoint Solar wordt bijvoorbeeld deels gefinancierd door Shell Technology Ventures, een deels door de New Energy-divisie. Een ander voorbeeld: de biobrandstofactiviteiten in Brazilië. Die vielen eerder onder de divisie ‘downstream’ en vallen nu onder ‘New Energies.’ Dit soort constructies maakt het praktisch onmogelijk om op basis van openbare bronnen te bepalen of Shell door de jaren heen méér in klimaatvriendelijke technologie en projecten is gaan investeren. Ook is niet duidelijk of alleen bestaande activiteiten en bestaande low-carbon R&D nu bij New Energies zijn ondergebracht, of dat er nieuwe activiteiten aan zijn toegevoegd. Kortom: je kunt wel specifieke cijfers proberen op te zoeken over Shells investeringen in low-carbon R&D, in New Energies of in specifieke projecten, maar vervolgens weet je niet of je, om een totaalbeeld te krijgen, die cijfers bij elkaar op kunt tellen. Of niet. Of een beetje.

Wat weten we wel?

Tot zover de kanttekeningen en de definities. Wat weten we wel? Omdat vergelijking over jaren heen lastig is, zoom ik in op 2015, het jaar waarover de meest recente cijfers bekend zijn:

In het duurzaamheidsrapport uit 2016 kijkt het bedrijf iets verder terug: tussen 2009 en 2015 zegt Shell ongeveer Bron: Sustainability Report 2015, p. 18. in low-carbon R&D te hebben geïnvesteerd. Dat is gemiddeld 180 miljoen dollar per jaar, met uitschieters naar boven en beneden. Het geld dat Shell investeert in onderzoek naar bijvoorbeeld Carbon Capture and Storage (CCS) is het afvangen en ondergrondse opslaan van CO2. en energie-efficiëntie, zit in dit bedrag.

De divisie New Energies die in 2016 werd opgericht, krijgt zoals gezegd jaarlijks een budget van ongeveer 200 miljoen De totale waarde van de investeringen in alle projecten en activiteiten die bij New Energies zijn ondergebracht, tellen op tot 1,7 miljard dollar. Het gaat hier vooral om investeringen om biobrandstoffen in Brazilië en om investeringen in Quest, een CCS-project in Canada. New Energies-baas Maarten Wetselaar zei in een conference call met analisten in juni 2016 bijna letterlijk dat de divisie New Energies geen *nieuwe investeringen* van Shell behelst, hij zei namelijk: ‘we are currently spending around $200m a year to explore and develop new energies opportunities.’ Kortom: jaarlijkse investeringen in klimaatvriendelijkheid liggen al jaren gelijk, met de oprichting van de divisie New Energies is er alleen een nieuwe structuur voor gecreëerd. Bron: Capital Markets Day Webcast to Analysts (7 juni 2016) Dat komt neer op minder dan 1 procent van de totale In juni 2016 zei Van Beurden dat Shell tot 2020 ieder jaar 25 tot 30 miljard dollar wil uitgeven: ‘We are planning to spend between $25 and $30 billion dollars each year until 2020.’
Bron: Capital Markets Day - June 7, 2016 - MEDIA WEBCAST.
Shell heeft gezegd dat dit budget na 2020 omhoog zal gaan, maar niet met Het bedrijf zegt over New Energies wel: ‘In the near term we look at opportunities through our joint ventures and direct Shell investment that can support our business growth. In the medium term we invest directly – such as in our plans for commercialisation of advanced biofuels, or through a consortium of investors or our venture capital instrument - Shell Technology Ventures. For the longer term, we work on our own research – we have technology centres across the globe, in Bangalore, Amsterdam and Houston, and partnerships with technology pioneers and universities.’ 2016 Socially responsible investor briefing 11 may 2016 - transcript En ondanks recente publieke aankondigingen over nieuwe investeringen in In november maakt een groep van tien olie- en gasbedrijven bekend dat ze de komende tien jaar gezamenlijk 1 miljard dollar in CCS steken. Dat is 10 miljoen per bedrijf per jaar - een afrondingsfout op de begrotingen van BP, CNPC, Eni, Pemex, Reliance, Repsol, Saudi Aramco, Shell, Statoil, en Total. Bloomberg schreef over de aankondiging van de Oil & Gas Climate Initiative. en Shell is lid van een groep bedrijven – met onder meer Total en Toyota – die tussen 2018 en 2022 tenminste 1,8 miljard dollar per jaar willen investeren in de verdere ontwikkeling van waterstof. Er is niet bekendgemaakt hoeveel Shell investeert, noch of het gaat om extra investeringen of geld dat Shell via low-carbon R&D en New Energies toch al had bestemd voor waterstof. Zie dit rapport van de ‘Hydrogen Council’ - op pagina 14 staan summier de financiële intenties. is het onduidelijk of Shell daar substantieel méér in gaat investeren dan het nu al doet.

Kijk iets Bron: Op basis van de beperkte cijfers die zijn bekendgemaakt. Zo werd tijdens een ‘strategy update’ in maart 2009 bekendgemaakt dat er in ‘de afgelopen vijf jaar’ 1,7 miljard dollar in alternatieve energiebronnen en opslag van CO2 was gestoken - dit cijfer komt onder meer terug in verhalen van NRC en het FD van destijds. en je ziet: het budget voor low-carbon R&D en voor directe investeringen in (quasi)groene projecten schommelt al jaren rond de 1 procent van de totale investeringen. Zo investeerde Shell tussen 2001 en 2005 ook al 1 miljard dollar in duurzame energie en CCS – jaarlijks evenveel als nu naar New Energies gaat. Van 2004 tot en met 2008 investeerde Shell 1,7 miljard dollar in klimaatvriendelijke oplossingen. Dat is iets meer dan 1,5 procent van de Die lagen voor die periode op bijna 112 miljard dollar (bron: NRC Handelsblad, 18 maart 2009). uit die periode.

Waar investeert Shell in?

De volgende vraag is natuurlijk: waar gaat het geld dan wel naartoe? Om daar een goed beeld van te krijgen, is het weer handig om Shells eigen categorieën erbij te nemen. Shell verdeelt de In het jaarverslag van Shell staat een mooie figuur die alle activiteiten samenvat (p. 13). activiteiten zelf onder in drie groepen: Onder ‘cash engines’ vallen de activiteiten die het meeste geld opbrengen en samen de ‘ruggegraat’ van het bedrijf vormen. Hieronder vallen olie- en gaswinning, de raffinaderijen die olieproducten maken, vloeibaar aardgas en teerzanden. ‘These are the financial backbone of our company,’ zei Ben van Beurden in 2016. De taal waarmee Shell hierover praat, zegt veel over de doelen van het bedrijf. ‘The cash wheel has been working as it is supposed to,’ zei Van Beurden tijdens dezelfde presentatie over de resultaten van het voorgaande jaar. Capital Markets Day - June 7, 2016 - MEDIA WEBCAST. Onder ‘growth priorities’ vallen de activiteiten waar Shell de komende jaren snel in wil groeien: olie- en gaswinning uit de diepzee en alles wat met chemicaliën (petrochemie) te maken heeft. en Onder ‘future opportunities’ vallen de activiteiten die na 2020 aan de beurt zijn voor serieuze investeringen: de winning van olie en gas uit schaliegesteente én alle activiteiten uit de divisie ‘New Energies.’

Shell ziet deze drie categorieën als een cascade: de ‘cash engines’ moeten geld opbrengen voor verdere investeringen in de ‘growth priorities,’ die dan weer verdere investeringen in de ‘future opportunities’ mogelijk maken. Tijdens een Bron: Capital Markets Day - June 7, 2016 - ANALYST WEBCAST SLIDES, p. 20. voor analisten in juni 2016 liet het bedrijf zien waar het geld nu – Het is een ruwe weergave die optelt tot 95 procent. Zo geeft Shell het in de originele presentatie weer. – naartoe gaat:

Ongeveer 90 procent van Op pagina 12 van de ‘Media webcast presentation slides’ van de ‘Capital Markets Day’ in juni 2016 meer details over de ‘capital allocation’ van Shell. Shells uitgaven gaat dus naar de eerste twee categorieën – waarin geen spoortje duurzaamheid te bekennen is. Deze cijfers helpen om beter grip te krijgen op de orde van grootte van Shells klimaatvriendelijke activiteiten:

Alleen al aan marketing geeft Shell dus jaarlijks meer uit dan aan New Energies. Daar komen de lobby-activiteiten nog bij. Volgens de Britse organisatie Hier vind je het interessante onderzoek van de Britse organisatie Influence Map. ‘How much big oil spends on obstructive climate lobbying.’ Influence Map geeft Shell jaarlijks minstens Om tot dit bedrag te komen heeft Influence Map de kosten in kaart gebracht van vijf categorieën: 1) Corporate staff costs, 2) External costs for advertising and PR campaigns, 3) Direct political contributions, 4) Direct spend on lobbyists, 5) Support of US oil sector trade associations (API and WSPA). Vervolgens is per categorie een inschatting gemaakt van hoeveel geld in iedere kostenpost wordt uitgegeven aan het tegenwerken van ambitieus klimaatbeleid. Alles bij elkaar opgeteld komt Influence Map op 22 miljoen dollar. Bron: Zie het rapport, p.16 en 17. uit aan het tegenwerken van klimaatbeleid waar het bedrijf het Shell wil bijvoorbeeld geen harde doelstellingen voor duurzame energie in Europa, zo blijkt uit onderzoek van The Guardian. niet mee eens is.

Hoe doen andere olie- en gasbedrijven het?

Om Shells financiële prioriteiten beter in context te kunnen plaatsen: een korte vergelijking met twee andere olie- en gasbedrijven. Het Franse Total aan de ene kant, dat een paar ambitieuze stappen heeft gezet richting duurzaamheid. En het Amerikaanse Exxon-Mobil aan de andere kant, dat bekendstaat als het meest conservatieve bedrijf op Exxon gaf jarenlang geld uit om de klimaatwetenschap te ondermijnen, terwijl het bedrijf zelf wist hoe ernstig het probleem is. aarde.

  • Total spendeerde de afgelopen vijf jaar 2,4 miljard dollar aan een batterijenfabrikant en een Bron: The Guardian: 'Green really is the new black as Big Oil gets a taste for renewables.' Shell heeft in dezelfde periode geen overnames van deze omvang in de groene hoek gedaan.
  • ExxonMobil en Total geven net als Shell jaarlijks ruim een miljard dollar uit aan R&D.
  • Bij Total is Bron: Total Climate Report 2016. van het R&D-budget geoormerkt voor In de definitie van Total valt onder cleantech: ‘solar, biomassa, energy efficiency, energy storage, and sustainable mobility.’ Jaarverlsag 2015 p. 144-145. Shell bleef voor low-carbon R&D steken op 15 procent.
  • ExxonMobil geeft jaarlijks minstens Bron: Influence Map Report, p.14 en 15. uit aan het tegenwerken van klimaatbeleid waar het bedrijf het niet mee eens is. Shell bleef steken op 22 miljoen dollar.

Dus?

Total investeert substantieel meer dan Shell, ExxonMobil lijkt – op basis van deze snelle vergelijking – vergelijkbaar met Shell. Als je puur kijkt naar de uitgesproken ambities van Shell – een New Energies-baas Maarten Wetselaar zei in een conference call met analisten in juni 2016 bijvoorbeeld: ‘We think that a position in low carbon or renewable sources of energy will be important for Shell and shareholders in the energy transition unfolding this century. And we are determined to be a winning company in that transition.’ Bron: Capital Markets Day Webcast to Analysts (7 juni 2016) – en die vergelijkt met de investeringen, dan is het resultaat tot op heden buitengewoon teleurstellend.

Terwijl duurzame energie zich nu 2015 was opnieuw een recordjaar voor de groei van duurzame energie. snel ontwikkelt - de afgelopen zes jaar is er wereldwijd zo’n Volgens marktanalist Bloomberg New Energy Finance is er tussen 2010 en 2016 jaarlijks zo’n 300 miljard dollar in ‘clean energy’ gestoken. Dit bedrag heeft betrekking op zon, wind en aanpalende ‘slimme’ technologie. Bron: De website van Bloomberg New Energy Finance. in de schone-energiesector geïnvesteerd –, bouwt Shell geen positie van belang op. Het bedrijf produceert nu In 2015 produceerde Shell volgens het recentste jaarverslag (p. 9) 1078 miljoen ‘barrels of oil equivalent’ (BOE staat voor vat olie-equivalent; een maat om zowel de productie van olie als die van aardgas te vatten; de energetische waarde van een kubieke meter aardgas wordt omgerekend tot die van een vat olie). Dat komt neer op 2,95 miljoen BOE per dag. (Op de eigen website schrijft Shell inderdaad ook over de ‘3.0 million barrels of oil equivalent we produce every day.’) Wereldwijd werd er in 2015 volgens de BP Statistical Review of World Energy (editie 2016) 150,7 miljoen BOE olie en gas geproduceerd per dag (om tot deze 150,7 miljoen te komen, is de wereldproductie van olie en die van aardgas in BOE uitgedrukt en bij elkaar opgeteld). Shell produceerde dus 2,95 van de 150,7 miljoen, oftewel 1,96 procent. Als je de productie van BG, het olie- en gasbedrijf dat Shell in 2016 opkocht, ook meeneemt, produceert Shell 2,4 procent van alle olie en gas op aarde (BG was in 2015 namelijk goed voor 0,704 miljoen BOE per dag). Bron: Jaarverslag 2015 van Shell. van alle olie en gas op aarde. Om mee te groeien met de groene energievoorziening, zou Shell nu dus ieder jaar ook Dat is: 2 procent van 300 miljard dollar. van de duurzame markt moeten En eigenlijk méér, om de achterstand van de afgelopen jaren goed te maken. Dat betekent: ieder jaar 6 miljard dollar investeren. Dertig keer zoveel dus als er nu naar New Energies gaat.

Wat zegt Shell zelf?

Ik heb een conceptversie van dit artikel aan Shell voorgelegd. Woordvoerder Thijs van Velzen reageerde dat mijn overzicht een vertekend beeld geeft. Dat zit hem al in de vraagstelling: Hoeveel investeert Shell nu werkelijk in duurzaamheid? Want Shell heeft niet alleen als missie om bij te dragen aan de energietransitie, maar ook om energie te leveren in een wereld die steeds meer energie vraagt. Shell vindt dat die context ontbreekt en dat dit stuk daarom geen zuiver beeld geeft van Shells strategie of rol in de wereld.

Ik begrijp deze reactie, maar leg hem naast mij neer. Als iets namelijk blijk geeft van strategische prioriteiten, dan zijn het investeringen. Shell zegt niet alleen energie te willen leveren, maar ook een substantiële bijdrage te willen leveren aan de energietransitie. Maar de investeringen in New Energies vallen in het niet bij de rest.

Het bedrijf zelf weet ook dat de investeringen nog niet substantieel zijn

Uit een eerdere uitspraak van financiële topman Simon Henry blijkt dat het bedrijf zelf ook weet dat de klimaatvriendelijke investeringen nog niet substantieel te noemen zijn. ‘We put boots on the ground, but not a lot of metalwork,’ zei hij in juni 2016 in een vraaggesprek met media over de divisie New Energies. Vrij vertaald: ‘we hebben soldaten op pad gestuurd, maar nog geen tanks.’ Het is een markante metafoor, omdat de mobilisatie die nodig is voor de energietransitie regelmatig is Hier zo’n vergelijking. Moeten we klimaatverandering de oorlog verklaren? vergeleken met die van de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Shell is daar, zo laten de investeringen zien, een klein beetje bij.

Shell is het ook met dit oordeel niet eens. Het bedrijf vindt een Deze kwalificatie is opnieuw van de financiële topman Simon Henry, tijdens een briefing voor ‘socially responsible investors.’ Elders zegt Van Beurden over de investeringen in New Energies: ‘Our focus will largely be on asset light plays, in areas that share aspects with our core businesses, such as location and ease of fit with existing infrastructure. These can be a key source of competitive advantage for Shell compared to specialist players in the renewables industry.’

2016 Socially responsible investor briefing 11 may 2016 - transcript.
benadering juist heel geschikt voor New Energies: het denkt aan te kunnen pikken in de transitie zonder zelf veel te investeren. Zo wil Shell bijvoorbeeld verdienmodellen ontwikkelen voor het managen van windmolenparken in combinatie met een of meerdere gascentrales, zodat de afnemer constante elektriciteit kan In het Financieele Dagblad zei topman Ben van Beurden daarover: ‘Wij moeten ons geld niet verdienen met het ontwikkelen van een betere windturbine of zonnepaneel, ook al zeggen critici dat we daar research in moeten stoppen. Ik zie onze rol meer als een bedrijf dat met de technologie van anderen investeert en onderzoekt hoe we daar verdienmodellen bij kunnen ontwikkelen die weer investeringen aantrekken.’ Van Beurden in het FD: ‘Het imago van Shell moet niet sturend zijn bij bedrijfskeuzes’. Shell heeft dan zelf geen of weinig ‘assets,’ maar verdient aan het leveren van zekerheid. Verder steekt het bedrijf vooral geld in technieken die dicht bij de Tijdens een presentatie voor investeerders over New Energies zei Ben van Beurden bijvoorbeeld: ‘Our focus [in New Energies] will largely be on asset light plays, in areas that share aspects with our core businesses, such as location and ease of fit with existing infrastructure. These can be a key source of competitive advantage for Shell compared to specialist players in the renewables industry.’ Bron: 2016 Socially responsible investor briefing 11 may 2016 - transcript. zoals het afvangen en opslaan van CO2 (Shell heeft veel kennis van gassen en de ondergrond en kan die voor ‘carbon capture and storage’ inzetten).

Zijn Shells investeringen in lijn met het Klimaatverdrag van Parijs?

In Parijs werd in 2015 afgesproken dat alle landen gezamenlijk de opwarming zullen proberen te beperken tot maximaal twee graden Celsius in 2100. Toch gaat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen nog NOAA: Record annual increase of carbon dioxide observed at Mauna Loa for 2015. omhoog. Iedereen moet dus iets extra’s doen om ons veilige leefklimaat te behouden. Niet alleen bedrijven zoals Shell, ook overheden, ook burgers.

Het feit dat Shell de term ‘low-carbon’ gebruikt voor projecten en technieken uit de groene hoek, duidt erop dat Shell zich bewust is van dit overkoepelende thema. Alle retoriek over innovatie en transitie die uit het bedrijf komt, duidt op hetzelfde bewustzijn. Maar alleen al het feit dat Shell de fossiele brandstof aardgas vervolgens schaart onder ‘low-carbon,’ is niet te rijmen met de koerswijziging die nodig is. Minder vies is niet schoon, en alle nieuwe fossiele projecten staan op gespannen voet met de doelen uit Parijs.

Volgens een De cijfers van Carbon Tracker komen uit november 2015, je vindt ze terug in dit stuk. rekensom van de Britse denktank The Carbon Tracker Initiative investeert Shell tussen 2015 en 2025 meer dan Bron: The $2 trillion stranded assets danger zone. in projecten die overbodig zijn in een tweegradenscenario. Shell wil nog steeds blijven groeien in de fossiele business. Dit plaatje toont wat er met de uitstoot moet gebeuren om ons veilige leefklimaat te behouden:

Die knik die je rond 2020 ziet is onverbiddelijk: vanaf uiterlijk dat jaar moet de uitstoot rap naar beneden, anders kunnen we waarschijnlijk definitief afscheid nemen van het Deze bioloog legt perfect uit waarom we ons stabiele leefklimaat moeten behouden. stabiele leefklimaat dat de moderne beschaving mogelijk heeft gemaakt. Maar Shell wil de investeringen in New Energies pas vanaf 2020 opvoeren. Tot die tijd blijft het investeren in fossiel. En ook daarna nog.

Het bedrijf blijft bovendien nog steeds zoeken naar nieuwe fossiele energiebronnen, terwijl de winning en het gebruik van de nu al bekende fossiele reserves het klimaat al voorgoed zal ontwrichten.

Het overgrote deel van de bekende fossiele brandstoffen moet in de grond blijven, daar kan niemand omheen. Maar de investeringen die Shell doet, weerspiegelen deze basale logica nog altijd niet. In mijn Hier alle Shelldialogen. serie gesprekken met Shellmedewerkers werd duidelijk dat dit niet te wijten is aan de mensen die bij Shell werken – die willen graag.

Dat Shell niet méér investeert, heeft alles te maken met die andere missie die het bedrijf voor zichzelf ziet - energie voor ontwikkeling leveren –, met de verantwoordelijkheid die Shell zichzelf en anderen toedicht, en met de dwingende logica van het systeem waarin het bedrijf opereert. Meer daarover in de stukken hieronder – en in In januari 2017 kondigde ik aan: er komen nieuwe verhalen over Shell aan. toekomstige verhalen.

Met dank aan Onder meer onderzoeksassistent Bart Crezee, correspondent Jesse Frederik, Shellwoordvoerder Thijs van Velzen en een oud-Shellmedewerker die liever anoniem blijft, hielpen bij het inventariseren en checken van de cijfers in dit stuk. die hielp bij het inventariseren van de cijfers

Elke week een mail ontvangen? Als correspondent Klimaat en Energie wil ik de impact van klimaatverandering laten zien en de overgang naar duurzaamheid versnellen. Meld je hier aan om op de hoogte te blijven

Verder lezen?

Alle verhalen over Shell teruglezen? Je vindt alle gesprekken, updates en analyses terug in dit overzichtsverhaal. Bekijk het overzicht van De Shelldialogen De Shelldialogen (1): ‘Ik maak me zorgen over het klimaat en ik loop niet in een spagaat op mijn werk’ In een serie gesprekken met Shellmedewerkers onderzoek ik hoe het is om bij de olie- en gasgigant te werken en wat het bedrijf kan doen tegen klimaatverandering. Vandaag een medewerker die zegt: ‘Ik kan bij Shell werken en onderdeel van de oplossing zijn.’ Lees de eerste Shelldialoog hier terug Hoe de mens een batterij werd (en de economie ons tot opladen dwingt) Van vakanties om ‘bij te tanken’ tot wandelingen ‘waar we energie van krijgen’ en ‘Chief Energy Officers’ als de leidinggevenden van de toekomst: ‘energie’ is de heilige graal van deze eeuw. Maar waar laden we ons eigenlijk voor op? Lees het verhaal van Lynn hier terug