85
Facebook
Twitter
LinkedIn
Whatsapp
E-mail
In een nieuw rapport worden vandaag de nauwe banden tussen Shell en de Erasmus Universiteit Rotterdam onthuld. Het roept fundamentele vragen op over de verhouding tussen onze universiteiten en multinationals zoals Shell.

Als de fossiele industrie de onderzoeksagenda op je universiteit bepaalt

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) faciliteert klimaatverandering door nauwe banden te onderhouden met de fossiele energie-industrie. Dat is de conclusie van een nieuw rapport dat vandaag verschijnt. Het is de vrucht van meer dan een jaar onderzoek en het roept fundamentele vragen op over de verhouding tussen onze universiteiten en multinationals zoals Shell. Ik praat je bij in zeven vragen en antwoorden.

1. Wie deed dit onderzoek en waarom is het relevant?

Het Hier het onderzoek van Hüzeir: ‘A Pipeline of Ideas. How the Rotterdam School of Management facilitates climate change by collaborating with the fossil fuel industry.’ nieuwe onderzoek werd Hüzeir deed het onderzoek samen met Germain Fraser, een oud-economiestudent van de Erasmus Universiteit die tijdens zijn studie al volop met duurzaamheid bezig was en inmiddels bij Nationale Nederlanden werkt. door Vatan Hüzeir. Hij is opgeleid als socioloog en geeft les op de faculteit sociale wetenschappen van de Erasmus Universiteit. Hij stond in 2014 aan de voet van de campagne die pensioenfonds ABP onder druk zette om Tegenlicht maakte een uitzending over de fossielvrijcampagne (Hüzeir zit erin). niet meer in fossiele brandstoffen te investeren.

In hetzelfde jaar begon hij een campagne om Op de website van zijn ‘denk- en doetank in duurzaamheid’ Changerism schrijft Hüzeir hierover: ‘Deze campagne startte in 2014 en wordt sindsdien ondersteund door ongeveer vijftig EUR-professoren, docenten en PhD-kandidaten met expertises in uiteenlopende duurzaamheidsgerelateerde velden. De groep roept het College van Bestuur van de EUR op tot kritische herevaluatie van relaties met CO2-intensieve kool-, olie- en gasbedrijven.’ Hij sloot zich daarmee aan bij een wereldwijde ‘divestment’-beweging die een paar jaar eerder in Amerika was gestart, en die tot doel had de financiële banden tussen publieke instellingen en fossiele energiebedrijven Ik schreef eerder dit stuk over de succesvolste klimaatcampagne ooit. door te snijden.

Die campagne is springlevend: vorige week werden er overal ter wereld Lees hier hoe je aan de divestment-campagne kunt meedoen (ook vanuit huis!). acties georganiseerd. Vrijdag werden acht demonstranten van de groep Fossil Free Culture opgepakt omdat ze de sponsoring van het Van Gogh Museum door Shell Nu.nl: ‘Acht activisten gearresteerd na anti-Shell actie bij Van Gogh Museum.’ aan de kaak stelden.

Met het nieuwe onderzoek zet Hüzeir een nieuwe stap in deze campagne. Het gaat niet langer alleen om de financiële banden tussen publieke instellingen en fossiele energiebedrijven. Alle soorten samenwerking tussen de fossiele industrie en publieke instellingen moeten kritisch worden onderzocht, vindt Hüzeir. Want samenwerkingsverbanden met bedrijven die willens en wetens Shell bijvoorbeeld investeert bijna alleen maar in fossiele energie. blijven inzetten op fossiele brandstoffen zouden niet vanzelfsprekend moeten zijn.

De EUR ondersteunde het onderzoek met een subsidie, maar toen Hüzeir Hüzeir zou aanvankelijk niet alleen de relaties met fossiele energiebedrijven, maar ook relaties met de duurzame industrie onderzoeken. Pas later besloot hij uitsluitend te focussen op de Rotterdam School of Management en diens relaties met fossiele energiebedrijven. Hüzeir noemt het normaal dat onderzoeksvragen zich ontwikkelen tijdens het onderzoek, en zegt hierover tijdig met de universiteit te hebben overlegd. Hier het research proposal van Hüzeirs 'denk- en doetank' Changerism. en gebruik begon te maken van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) Bron: Hüzeir beschrijft in het rapport dat interviews en schriftelijke verzoeken om informatie onvoldoende opleverden. Hij ervaarde een gebrek aan transparantie en besloot van de Wob gebruik te maken om informatielacunes op te vullen. bekoelde de relatie. Hüzeir voelde zich onder druk gezet om zijn kritische toon en Bron: Volgens Hüzeir zei een medewerker dat het onderzoek ‘in de prullenbak’ zou belanden als hij gebruik ging maken van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In voetnoot 216 in het rapport beschrijft Hüzeir hoe hij dit ‘dreigement’ heeft ervaren.

2. Wat zegt het rapport over de relaties tussen de Erasmus Universiteit en de fossiele industrie?

Het meest saillant is een overeenkomst die Hüzeir via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) boven tafel kreeg. Het gaat om een partnership tussen de Rotterdam School of Management (RSM), onderdeel van de EUR, en olie- en gasgigant Shell.

De overeenkomst is niet geheim: toen zij in juli 2012 werd gesloten, publiceerde de RSM trots Hier het persbericht: ‘New RSM partnership with Shell brings reciprocal business and education benefits.’ een persbericht. Volgens decaan Steef van de Velde was het ‘een grote eer’ om met zo’n vooraanstaand oliebedrijf geassocieerd te worden. De eerste pagina van de overeenkomst werd ingelijst en opgehangen Op de derde verdieping, bij de roltrap rechts.

Maar Hüzeir kreeg het volledige document dus pas onder ogen na een Wob-verzoek. De inhoud is shockerend voor iedereen die het idee van onafhankelijke wetenschap koestert. De overeenkomst voorziet in de oprichting van een ‘stuurgroep’ waarin Shellmanagers en onderzoekers van de RSM deelnemen.

In de stuurgroep worden kennis en inzichten uitgewisseld, met als doel gezamenlijke prioriteiten vast te stellen, de richting van het partnerschap te bepalen, en ‘for Shell to potentially influence the design of the RSM curriculum and the profile of students who attend the BSc/MSc/MBA programmes.’

Het oliebedrijf kreeg met het partnership dus Hoe Shell hier precies gebruik van maakt, kwam Hüzeir niet te weten. ‘It should be noted that no one at RSM could make clear how this [steering group] aim impacted or still impacts day-to-day affairs at the faculty, even though several interviewees were close to the matter,’ schrijft hij. over het lesprogramma van de universiteit. Maar dat was nog niet alles. De universiteit en Shell maakten ook afspraken over de werving van studenten, gastcolleges door Shellmedewerkers, en samenwerking in adviesgroepen voor specifieke opleidingen.

In feite werd afgesproken dat Shell in bijna alle lagen van het onderwijs een formele overlegpartner werd. Bovendien zou de RSM ‘research services’ beschikbaar stellen om R&D (onderzoek en ontwikkeling) binnen Shell te ondersteunen. (Shell besteedt ongeveer Lees hier meer over de klimaatvriendelijke investeringen van Shell. 15 procent van z’n R&D-budget aan klimaatvriendelijke technieken; de rest gaat naar activiteiten die samenhangen met de core business, olie en gas.)

In gesprek met Hüzeir gaf een medewerker aan dat hij dit alles ‘een beetje vreemd’ vond. ‘Door als instituut zo’n partnership te ondertekenen, legitimeer je in zekere zin de rol van Shell als ‘olie- en gaskoning.’ Dat vind ik een verkeerd signaal.’

Desalniettemin werd Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, in juni 2016 uitgenodigd om met het bestuur van de RSM te komen praten over een ‘nog veel De mailwisseling kwam op gang op initiatief van een medewerker van de universiteit die met private partners wilde sparren over manieren om van de Rotterdamregio een ‘globalmodel [sic] of best practice for resilient and sustainable development’ te maken. Behalve Shell zouden ook ‘Havenbedrijf Rotterdam, Stedin, Google, Accenture, Unilever and others’ daarbij worden betrokken. De universiteit was op dat moment bezig met een rondgang om ‘alle relevante spelers’ voor vijftig jaar aan zich te binden, schrijft Hüzeir Bron: Zie pagina 17 en voetnoot 70 in het rapport.

3. Wat staat er nog meer in het rapport?

Een andere opvallende vondst van Hüzeir is een onderzoek dat door energiebedrijven Shell, de De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is een joint venture van oliebedrijf Shell en ExxonMobil. Shell heeft als ‘operator’ de leiding over de dagelijkse werkzaamheden, ExxonMobil is alleen bij de grote besluiten betrokken. GasTerra is een gashandelsbedrijf dat gezamenlijk in handen is van de Nederlandse staat (50 procent), Shell (25 procent) en ExxonMobil (25 procent). en ENGIE, voorheen GDF SUEZ, is een Frans energiebedrijf. werd besteld bij de RSM en Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Het onderzoek werd in februari 2015 opgeleverd en moest de gassector helpen ‘beter leren omgaan met de veranderingen in de beeldvorming van gas als energiebron in Nederland.’

De vraag was hoe ‘stakeholder management’ kon bijdragen aan Op de website van ‘TKI (topsector) aardgas’ staat expliciet dat het onderzoek moest leiden ‘tot een breder maatschappelijk draagvlak voor gas als energiedrager en een breed gedragen ‘license to operate’ van de gassector.’ Bron: TKI Gas: Leren van ervaringen in de gassector en hoe de sector het beste kon omgaan met consumenten die overwogen van gas af te stappen. De Nederlandse overheid subsidieerde het onderzoek met ruim 68.000 euro, schrijft Hüzeir.

Hüzeir kwam er ook achter dat Shell de RSM via werkgeverslobbyvereniging VNO-NCW 300.000 euro betaalde voor Bron: Hier het onderzoek, 'Wederzijds profijt.' Volgens de auteurs moest Nederland vooral werken aan ‘talent’ en ‘belasting[voordelen].’ Dat advies werd later gebruikt in een Follow The Money doet vandaag uitgebreid verslag van het onderzoek en de daaropvolgende lobby. succesvolle lobby waarvan multinationals zoals Shell profiteerden.

4. Is hier sprake van een incident?

Nee, hier is geen sprake van een incident. Ik heb al vaker tips gekregen van lezers die struikelen over fossiele invloed in het Nederlandse onderwijs. Zo werd ik gemaild door een student uit Delft die zich verbaasde over het feit dat eerstejaars ‘nog voor de start van hun studie op excursie [gaan] naar het hoofdkantoor van Shell.’

‘De aanwezigheid van bedrijven is zo normaal,’ schreef zij, ‘dat nauwelijks ter discussie staat wat hun impact is op het universitaire onderwijs en de houding of mening van academische gemeenschap.’

In Groningen doet een groep studenten van de recent opgerichte actiegroep Democratische Academie Groningen (DAG) onderzoek naar Hier de eerste conclusies van DAG over de fossiele relaties van de Rijksuniversiteit Groningen. de relaties tussen de fossiele industrie en de Rijksuniversiteit Groningen.

Zij zijn bijvoorbeeld kritisch over de sponsoring van de Energy Academy Europe door Gasunie, GasTerra en de NAM. Ze beschrijven ook een Hier de volledige beschrijving van de casestudy voor derdejaars studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen in Groningen. casestudy die studenten van de opleiding communicatie- en informatiewetenschappen vorig studiejaar voor GasTerra moesten uitvoeren. De opdracht: ‘Denk na over de communicatiemaatregelen die benodigd zijn om het geschonden vertrouwen van de Groningers en de in hun ogen verdwenen legitimiteit van de gaswinning te herstellen.’

5. Waarom zijn de relaties tussen universiteiten en multinationals zo knus?

Er is een duidelijke reden dat universiteiten zo aanschurken tegen de vraagstukken waarmee fossiele energiebedrijven worstelen: onderzoek voor de industrie levert geld op. Universiteiten zijn steeds vaker op het bedrijfsleven aangewezen om hun onderzoek te financieren.

Projectfinanciering van externe opdrachtgevers Dat blijkt uit onderzoek van Ernst & Young uit 2014 in opdracht van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Bron: FTM deed verslag van het onderzoek van Ernst & Young. In 2014 ging er in totaal 5 miljard euro aan onderzoeksgeld naar universiteiten en universitair medische centra, Hier het onderzoek van het Rathenau Instituut over financiële stromen en prioriteringsbeleid in het Nederlandse universitaire onderzoek. becijferde het Rathenau Instituut. Van dat bedrag was maar liefst 3,7 miljard euro ‘competitieve financiering’: financiering waarbij de belangen van private bedrijven Lees hierover in NRC: ‘Vechten om onderzoeksgeld.’ direct of indirect meewogen.

In Hier het onderzoek van Investico naar de ‘ondernemende professoren.’ een artikel uit 2014 van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico komt hoogleraar energie en duurzaamheid Catrinus Jepma aan het woord - een toonbeeld van deze ontwikkeling. Jepma werkte zijn hele leven in de gasindustrie en is een fervent voorstander van aardgas als ‘transitiebrandstof.’ Hij noemt zichzelf sinds zijn aanstelling als ‘honorair hoogleraar’ een ‘cash cow’ voor de universiteit, omdat hij sponsoring van fossiele energiebedrijven kan binnenhalen. Wie succesvol wil zijn, moet ‘geld genererend vermogen hebben,’ aldus Jepma in 2014.

Er is hier kortom sprake van een veel bredere ontwikkeling - eentje die zich niet tot Nederland beperkt. Bedrijven zoals Chevron, ExxonMobil en Shell bepalen een groot deel van het energieonderzoek op Amerikaanse universiteiten, schreven twee promovendi ‘The fossil fuel industry’s invisible colonization of academia’ (The Guardian). recent in The Guardian. Problematisch, schreven zij, want ‘wanneer het ‘onafhankelijke’ onderzoek om klimaatverandering te stoppen in feite afhankelijk is van een industrie wiens belang daar tegenin druist, dan wordt noch het publiek noch de toekomst goed gediend.’

6. Doet dit probleem zich alleen op de universiteit voor?

Nee, de inmenging beperkt zich niet tot het hoger onderwijs. Zo organiseert gashandelsbedrijf GasTerra in Groningen allerlei onderwijsactiviteiten. Het bedrijf ontwikkelde de leermodule ‘Energieke basisscholen’ ‘om kinderen spelenderwijs Hier meer over de leermodule ‘Energieke basisscholen’ van GasTerra. meer te leren over (duurzame) energie en energietransitie.’ 

‘Ook al gaat het overwegend over duurzame energie,’ mailde een lezer me, ‘dan nog vind ik het [...] zorgelijk dat scholen met het grootste gemak een partij met een commercieel belang binnenlaten en dan ook nog uit de fossiele sector. Wat blijft kleven bij de kinderen is GasTerra = Duurzame energie, Duurzame energie = GasTerra. Hoe absurd!’

Hij vreesde dat ‘commerciële partijen zoals Shell en GasTerra [...] middels schoolprogramma’s hun bedrijfsbelang weten neer te zetten als maatschappelijk belang en daarmee bewust en actief werken aan berusting in plaats van verwondering rond bestaande structuren, zoals olie- en gaswinning.’

Shell werd eerder uitgebreid bekritiseerd voor het organiseren van het Sargasso publiceerde kritisch over Shells kindermarketing. kinderfestival ‘Generation Discover.’ Er is dus sprake van een veel breder probleem: olie- en gasbedrijven zitten – bijna dertig jaar nadat klimaatverandering een algemeen erkend probleem werd – nog altijd in alle haarvaten van de samenleving.

7. Kunnen we hier ook wat aan doen?

Ja, dat kan. In Hier nogmaals de link naar het onderzoek van Hüzeir: ‘A Pipeline of Ideas. How the Rotterdam School of Management facilitates climate change by collaborating with the fossil fuel industry.’ zijn rapport geeft Hüzeir verschillende adviezen. Zo adviseert hij de EUR een gedragscode op te stellen voor samenwerking met fossiele energiebedrijven. Er moet meer transparantie komen over de geldschieters van onderzoek en de nevenactiviteiten van individuele medewerkers.

Uiteindelijk zou de EUR volgens Hüzeir alle relaties met de fossiele industrie moeten beëindigen, omdat de universiteit via deze relaties de verdienmodellen van olie-, kolen- en gasbedrijven stut. De samenwerkingsverbanden legitimeren een industrie die maar amper oplossingen levert tegen klimaatverandering. Dat is niet iets waar de universiteit zich voor zou moeten lenen, aldus Hüzeir.

‘Dit onderzoek toont haarscherp aan dat de banden tussen de universiteit en de fossiel industrie niet alleen vanzelfsprekend en fijn vertakt zijn, maar ook dat ze inhoudelijk veel te diep ingrijpen,’ zegt Derk Loorbach, hoogleraar socio-economische transities aan de Erasmus Universiteit, in een reactie.

Het kritisch bevragen van de relaties tussen fossiele energiebedrijven en onderwijsinstellingen is een eerste stap. Laten we dat, in het gesprek onder dit stuk, samen doen.

Elke week een mail ontvangen? Als correspondent Klimaat en Energie wil ik de impact van klimaatverandering laten zien en de overgang naar duurzaamheid versnellen. Meld je hier aan om op de hoogte te blijven

Lees meer:

Klimaatverandering vraagt om een wereldwijde volksbeweging Het dogma van economische groei zit oplossingen voor het klimaatprobleem in de weg, schrijft journalist en activist Naomi Klein in haar nieuwe boek This Changes Everything. Alleen een massale volksbeweging kan het tij keren. Hoe precies? Door deze vijf strategieën te volgen. Lees hier het verhaal van Jelmer Klimaatverandering is een vorm van geweld Wat is klimaatverandering eigenlijk? Is het onrecht, natuurgeweld of een tragedie die ons domweg overkomt? De Amerikaanse essayiste Rebecca Solnit betoogt in dit indrukwekkende essay dat het een vorm van geweld is en spreekt zich uit tegen de taal die dit geweld verhult. Lees het essay van Rebecca Solnit hier terug Hoe De Correspondent samenwerkt met buitenlandse journalisten De Colombiaanse Lia Valero sprak met gepardonneerde strijders van de FARC in Colombia, met in haar tas een lijst vragen van Correspondent-leden. Een goede aanleiding om meer te vertellen over buitenlandjournalistiek bij De Corrrespondent. Lees het verhaal van Maaike hier terug

Benieuwd naar de rest van het artikel?

Dan kun je gewoon verder lezen. Wij geloven niet in betaalmuren, omdat we het belangrijk vinden dat onze journalistiek zoveel mogelijk mensen bereikt. Wil jij toegang tot alle verhalen? Word dan lid!

In gesprek:
  • Jelmer Mommers
    Correspondent Klimaat & Energie
  • Vatan Hüzeir
    Klimaatonderzoeker Changerism
Jelmer Mommers
Correspondent Klimaat & Energie Heb je vragen over het onderzoek? Vatan Hüzeir zal in de bijdragen reageren. Ken je saillante voorbeelden van fossiele sponsoring of stelt jouw onderwijsinstelling zich ten dienste van de fossiele industrie? Ik ben benieuwd naar je ervaringen.
Heb je vragen over het onderzoek? Vatan Hüzeir zal in de bijdragen reageren. Ken je saillante voorbeelden van fossiele sponsoring of stelt jouw onderwijsinstelling zich ten dienste van de fossiele industrie? Ik ben benieuwd naar je ervaringen.